Detail předmětu

Odvodnění a ochrana krajiny

Akademický rok 2022/23

BSA004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI letní semestr 1. ročník

Teorie erozních procesů, erozní faktory, modelování odtoků, protierozní ochrana a řešení následků soustředěného odtoku, ochrana vodních zdrojů a toků. Historie a vývoj odvodňovacích staveb, potřeba a přínos odvodňovacích staveb, ochrana a organizace povodí v komplexu vodního hospodářství a zemědělství, teorie odvodnění, povrchový a podzemní odtok, hydrotechnické výpočty, modelování procesů odvodnění, navrhování, provoz a využívání odvodňovacích staveb.

Garant předmětu

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Cíl

Eroze, povrchový a podzemní odtok, organizace povodí, rybníky

Znalosti

Student získá znalosti o erozi, povrchovém a podzemním odtoku, organizaci povodí

Osnova

1. Výskyt eroze ve světě – třídění eroze, faktory ovlivňující erozi,intenzita a přípustná mez.
2. Modelování erozních procesů – rozdělení modelů, USLE, teoretický rozbor vodní eroze, velká povodí.
3. Posouzení míry erozního ohrožení – komplexní průzkum, rozbor povodí z hlediska výpočtu míry erozního ohrožení.
4. Stanovení parametrů povrchového odtoku – zjednodušující předpoklady, metody výpočtu kulminačního průtoku a objemu povodně v malých povodích.
5.Návrh protierozních opatření – rozdělení a popis. Zásady pro dimenzování prvků protierozní ochrany.
6. Hrazení bystřin – proudová eroze, rozbor příčin a následků, protierozní opatření, zásady dimenzování a návrhu opatření.
7. Větrná eroze – rozbor procesu, formy eroze, stanovení intenzity, návrh protierozních opatření.
8. Odvodnění – příčiny, výskyt a posuzování zamokření, rozdělení a pohyb vody v půdě.
9. Modelování pohybu vody v půdě – rozdělení modelů, charakteristika, nasycené, nedeformující se porézní prostředí, nenasycené nedeformující se porézní prostředí. Podzemní odtok.
10. Hlavní odvodňovací zařízení – rozdělení, zásady návrhu, dimenzování zařízení.
11. Podrobné odvodňovací zařízení – rozdělení, zásady návrhu, parametry odvodnění a dimenzování trubkové drenáže.
12. Speciální způsoby odvodnění – svážná území, sportoviště, zásady výpočtu, přehledné schéma. Vliv odvodnění na krajinu.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255695

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Výskyt eroze ve světě – třídění eroze, faktory ovlivňující erozi,intenzita a přípustná mez.
2. Modelování erozních procesů – rozdělení modelů, USLE, teoretický rozbor vodní eroze, velká povodí.
3. Posouzení míry erozního ohrožení – komplexní průzkum, rozbor povodí z hlediska výpočtu míry erozního ohrožení.
4. Stanovení parametrů povrchového odtoku – zjednodušující předpoklady, metody výpočtu kulminačního průtoku a objemu povodně v malých povodích.
5.Návrh protierozních opatření – rozdělení a popis. Zásady pro dimenzování prvků protierozní ochrany.
6. Hrazení bystřin – proudová eroze, rozbor příčin a následků, protierozní opatření, zásady dimenzování a návrhu opatření.
7. Větrná eroze – rozbor procesu, formy eroze, stanovení intenzity, návrh protierozních opatření.
8. Odvodnění – příčiny, výskyt a posuzování zamokření, rozdělení a pohyb vody v půdě.
9. Modelování pohybu vody v půdě – rozdělení modelů, charakteristika, nasycené, nedeformující se porézní prostředí, nenasycené nedeformující se porézní prostředí. Podzemní odtok.
10. Hlavní odvodňovací zařízení – rozdělení, zásady návrhu, dimenzování zařízení.
11. Podrobné odvodňovací zařízení – rozdělení, zásady návrhu, parametry odvodnění a dimenzování trubkové drenáže.
12. Speciální způsoby odvodnění – svážná území, sportoviště, zásady výpočtu, přehledné schéma. Vliv odvodnění na krajinu.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–6. Výpočet eroze a návrh opatření v povodí
7.–12. Výpočet povrchového a podzemního odtoku, návrh odvodňovací stavby