Detail předmětu

Vodohospodářské stavby

BS001 předmět není zařazen v žádném studijním plánu

Historie vodního stavitelství, organizace vodního hospodářství v ČR a EU, zákon o vodách. Úprava odtokových poměrů, bystřiny, vodní toky. Úpravy vodních toků, protipovodňová ochrana, jezy, revitalizace vodních toků. Odběry vody z vodních toků, umělé kanály, vodní cesty, vodní nádrže, funkce vodních nádrží. Konstrukce, uspořádání a využití vodních nádrží, rybníky a účelové nádrže. Ochrana a organizace povodí, pozemkové úpravy. Revitalizace krajiny, vodní hospodářství krajiny Závlahy, odvodnění, inženýrské sítě, jímání vodních zdrojů. Zásobování obyvatel vodou, úprava vody, vodojemy. Stokování, čištění odpadních vod, kalové hospodářství, čistírny odpadních vod, nakládání s odpady, skládky. Balneologie, balneotechnika, vodohospodářský výzkum.

Garant předmětu

Ing. Veronika Sobotková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o vodním hospodářství, poznatky o fungování a využití oběhu vody se základem hydrologie, základy hydrauliky se základy hydrotechnických výpočtů, seznámí se se základními vodohospodářskými stavbami a jejich navrhováním.

Prerekvizity

základní znalosti z fyziky

Korekvizity

Konstrukce a dopravní stavby

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Ústní poednášky, exkurze do laboratooí s odborným výkladem, základní hydraulické výpoety ve cvieeních

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti absolvují v rámci cvičení 6 exkurzí do laboratoří vodohospodářských ústavů, vypracují podle zadání 6 základních hydraulických výpočtů a na závěr vypracují test z celého rozsahu přednášené látky.

Cíl

Základní znalosti o fungování vodního hospodářství, jednoduché vodohospodářské výpočty a návrhy staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Koloběh vody v přírodě, vývoj řek, hrazení bystřin a úpravy toků
2. Ochranné hráze, jezy.
3. Přehrady
4. Ochrana před velkými vodami, plavba, využití vodní energie.
5.-7. Základní pojmy a vztahy hydrauliky a vodního hospodářství.
8. Rybníky a účelové nádrže, ochrana a organizace povodí.
9. Odvodnění a závlahy.
10. Revitalizace toků a nádrží, čistota vod, proces samočištění.
11.Inženýrské sítě, odpadové hospodářství.
12.Zásobování pitnou vodou, balneotechnika.
13.Stokování a čištění odpadních vod.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. - 6. Exkurze do laboratoří vodohospodářských ústavů
7. - 8. Práce na 6 základních hydraulických výpočtech