Detail předmětu

Vodohospodářské stavby

Akademický rok 2023/24

BS001 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

B-K-C-SI (N) / VS zimní semestr 2. ročník

B-P-C-SI (N) / VS zimní semestr 2. ročník

Historie vodního stavitelství, organizace vodního hospodářství v ČR a EU, zákon o vodách. Úprava odtokových poměrů, bystřiny, vodní toky. Úpravy vodních toků, protipovodňová ochrana, jezy, revitalizace vodních toků. Odběry vody z vodních toků, umělé kanály, vodní cesty, vodní nádrže, funkce vodních nádrží. Konstrukce, uspořádání a využití vodních nádrží, rybníky a účelové nádrže. Ochrana a organizace povodí, pozemkové úpravy. Revitalizace krajiny, vodní hospodářství krajiny
Závlahy, odvodnění, inženýrské sítě, jímání vodních zdrojů. Zásobování obyvatel vodou, úprava vody, vodojemy. Stokování, čištění odpadních vod, kalové hospodářství, čistírny odpadních vod, nakládání s odpady, skládky. Balneologie, balneotechnika, vodohospodářský výzkum.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základní znalosti o fungování vodního hospodářství, jednoduché vodohospodářské výpočty a návrhy staveb.

Znalosti

Základní znalosti oboru vodní hospodářství

Osnova

1. Koloběh vody v přírodě, vývoj řek, hrazení bystřin a úpravy toků
2. Ochranné hráze, jezy.
3. Přehrady
4. Ochrana před velkými vodami, plavba, využití vodní energie.
5.-7. Základní pojmy a vztahy hydrauliky a vodního hospodářství.
8. Rybníky a účelové nádrže, ochrana a organizace povodí.
9. Odvodnění a závlahy.
10. Revitalizace toků a nádrží, čistota vod, proces samočištění.
11.Inženýrské sítě, odpadové hospodářství.
12.Zásobování pitnou vodou, balneotechnika.
13.Stokování a čištění odpadních vod.

Prerekvizity

základní znalosti z fyziky

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Koloběh vody v přírodě, vývoj řek, hrazení bystřin a úpravy toků 2. Ochranné hráze, jezy. 3. Přehrady 4. Ochrana před velkými vodami, plavba, využití vodní energie. 5.-7. Základní pojmy a vztahy hydrauliky a vodního hospodářství. 8. Rybníky a účelové nádrže, ochrana a organizace povodí. 9. Odvodnění a závlahy. 10. Revitalizace toků a nádrží, čistota vod, proces samočištění. 11.Inženýrské sítě, odpadové hospodářství. 12.Zásobování pitnou vodou, balneotechnika. 13.Stokování a čištění odpadních vod.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. - 6. Exkurze do laboratoří vodohospodářských ústavů 7. - 8. Práce na 6 základních hydraulických výpočtech