Detail předmětu

Vybrané statě z technologie stavebních hmot

BJB023 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinně volitelný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Volitelný předmět je podpůrným předmětem pro zpracování bakalářské práce. Posluchač si volí podle tématu zadání práce jeden ze dvou základních předmětů s technologickým nebo aplikačním zaměřením. Předmět shrnuje dosavadní poznatky z hlavních procesů technologií výroby stavebních hmot a materiálů. Vlastnosti surovin, jejich úprava a zpracování, možnosti ekologického využívání průmyslových odpadů a druhotných surovin, hlavní chemicko-technologické procesy výroby stavebních látek, technické parametry strojně technologických zařízení, požadavky na technickou kontrolu technologických procesů a zkoušení produktů. Informace o aktuálních poznatcích vývoje a výzkumu v oblasti progresivních technologií výroby stavebních hmot, možnosti zvyšování efektivnosti procesů a zlepšování užitných vlastností výrobků. Přednášková část je doprovázena cvičením, které má laboratorní i výpočtový charakter. V rámci praktických cvičení jsou také prováděny experimenty v souladu s platnými normativními dokumenty a legislativními předpisy v návaznosti na běžnou stavební praxi. S většinou laboratorních analýz se zde studenti setkávají poprvé.

Garant předmětu

doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu bude znát:
typy a vlastnosti surovin pro výrobu stavebních materiálů,
metody těžby surovin,
metody zpracování surovin,
postupy výroby základních typů stavebních materiálů,
metody zkoušení stavebních materiálů.

Prerekvizity

Základní přehled o surovinách a technologiích pro výrobu stavebních hmot.

Korekvizity

Těžba a úpravnictví.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V rámci cvičení studenti plní individuální laboratorní i teoretické úlohy. Přednášky jsou formou prezentace doplněny četným grafickým materiálem. Součástí předmětu je i exkurze.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení je povinná. V rámci cvičení studenti zpracovávají protokoly, část protokolů v pracovních skupinách, část individuálně. Další z podmínek udělení zápočtu je úspěšné zpracování zápočtového testu (min. počet úspěšných odpovědí 65%). Řádně omluvené cvičení může být nahrazeno v individuálně stanoveném termínu. Zkouška probíhá ústně a je hodnocena v souladu se stupnicí ECTS.

Cíl

Absolvent předmětu získá znalosti o vhodných primárních i sekundárních surovinách pro výrobu stavebních materiálů, způsobu jejich zpracování a kontrole vlastností surovin i z nich připravených materiálů. Teoretické znalosti studentů jsou ověřovány a rozšiřovány v rámci praktických cvičení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 11 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do předmětu, základní pojmy.
2. Suroviny pro výrobu stavebních hmot, rozdělení.
3. Zdroje surovin, těžba, úprava, zpracování.
4. Hlavní chemicko-technologické procesy výroby stavebních látek.
5. Technické parametry strojně technologických zařízení.
6. Požadavky na technickou kontrolu technologických procesů.
7. Zkoušení produktů, metodiky, potřebné vybavení, vyhodnocení zkoušek.
8. Aktuální legislativa o odpadech, současný stav produkce a zpracování odpadů. Zkoušení vlastností odpadů.
9. Možnosti ekologického využívání průmyslových odpadů a druhotných surovin. Seznámení s již vyráběnými hmotami na bázi odpadů.
10. Sledování trvanlivosti stavebních hmot s druhotnými surovinami.
11. Aktuální poznatky vývoje a výzkumu v oblasti progresivních technologií výroby stavebních hmot.

Cvičení

2 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvodní cvičení. Studenti jsou seznámeni s laboratorním řádem a BOZP. Jsou seznámeni s náplní cvičení a podmínkami pro udělení zápočtu.
2. Stanovení základních vlastností kameniva.
3. Stanovení základních vlastností popílků.
4. Stanovení granulometrie jemných částic laserovým granulometrem.
5. Ekologické parametry druhotných surovin.
6. Metody stanovení sypné, objemové a měrné hmotnosti.
7. Zkoušení vápna a sádry.
8. Vliv příměsí II. typu na vlastnosti cementových kompozitů.
9. Exkurze
10. Stanovení mikrostruktury materiálů.
11. Zápočtový test, udělení zápočtu.