Detail předmětu

Technická termodynamika

Akademický rok 2022/23

BJA020 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI letní semestr 1. ročník

Kurz se zabývá základy a vývojem aplikované termodynamiky a jejím významem v tepelných procesech výroby stavebních hmot. Zákony termodynamiky, prouděním tekutin, sdílením tepla, termodynamikou par, termodynamikou vlhkého vzduchu, i-x diagramem vlhkého vzduchu, procesu sušení, základy spalování,  tepelnou bilancí pecí a přehledem pecních jednotek výroby stavebních hmot. V neposlední řadě energetikou výroby stavebních hmot.

Garant předmětu

Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Cíl

Získání uceleného přehledu o významu tepelné techniky v rozhodujících technologických procesech výroby stavebních látek, jak z hlediska kvality procesů a produkce, tak zejména ekonomiky výroby a ekologických aspektů. Základní orientace v národní a celosvětové bilanci energetické zdrojů, zvládnutí postupu tepelných bilancí a v řešení úloh úspor spotřeby tepla, zejména v energeticky nejnáročnějších procesech sušení a výpalu. Posílení vědomí ekologické odpovědnosti výrobců stavebních látek, jako trvale ekologicky únosných výrobků.

Znalosti

Student získá znalosti o významu tepelné techniky v rozhodujících technologických procesech výroby stavebních látek, jak z hlediska kvality procesů a produkce, tak zejména ekonomiky výroby a ekologických aspektů. Získá základní orientaci v národní a celosvětové bilanci energetické zdrojů. Posílí vědomí ekologické odpovědnosti výrobců stavebních látek jako trvale ekologicky únosných výrobků.

Absolvetnt předmětu je schopen:
Využít první a druhý zákon termodynamiky při výpočtech tepla a práce u všech charakteristických dějů ideálního plynu.
Vysvětlit a použít i-x diagram vodní páry.
Vysvětlit a použít i-x diagram vlhkého vzduchu.
Stanovit tepelnou a materiálovou bilanci teoretické a skutečné sušárny.
Popsat různé typy sušení a sušáren, charakterizovat jejich výhody a nevýhody z pohledu spotřeby tepelné energie.
Stanovit tepelnou a materiálovou bilanci tunelové pece.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, znalosti technologických procesů výroby maltovin a keramiky, zejména procesy sušení a pálení. Dále pak znalost fyziky stavebních látek.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254916

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

 1. Zákony termodynamiky, stavové a procesní veličiny, práce objemová a technická, kruhové děje.
 2. Tepelné diagramy, entropie a nevratnost dějů v praxi.
 3. Proudění tekutin, terminologie, energetická bilance, ztráty proudění v reálných systémech stvebních hmot.
 4. Termodynamika par, skutečné plyny a páry, tepelné diagramy.
 5. Aplikace diagramů, stavy par a jejich změny, mísení par a par s vodou.
 6. Termodynamika vlhkého vzduchu, stavové veličiny, rovnice stavu.
 7. Molliérův  i-x diagram a jeho aplikace, změny stavu, mísení vzdušných proudů.
 8. Sdílení tepla a přenos hmoty, základy procesu sušení, statika sušení, bilance, typy sušáren.
 9. Paliva pevná, kapalná, plynná, složky, možnosti alternativních paliv, prognózy v zajištění zdrojů primární energie.
 10. Základy spalování, statika spalování, množství vzduchu a spalin.
 11. Základy tepelné bilance pecí, přehled pecních jednotek výroby stavebních hmot, hořáky.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Cvičení je teoretické, výpočtové. Podmínkou účasti na cvičení je kalkulačka, pravítko a tužka.

 1. Tři základní děje ideálního plynu, měření teploty, teplotní roztažnost.
 2. První zákon termodynamiky a jeho aplikace ve čtyřech základních dějích, výpočty tepla a práce.
 3. Druhý zákon termodynamiky, entropie, děje vratné a nevratné, Carnotův cyklus I.
 4. Druhý zákon termodynamiky, entropie, děje vratné a nevratné, Carnotův cyklus II.
 5. Mokrá pára, sytá pára, přehřátá pára, základní pojmy, zápočtový test I.
 6. Mokrá pára, sytá pára, přehřátá pára, výpočty.
 7. Termodynamika vlhkého vzduchu, pojmy související s i-x diagramem vlhkého vzduchu, jednoduché výpočty.
 8. Termodynamika vlhkého vzduchu, tepelná bilance sušárny.
 9. Sdílení tepla, tepelná bilance pece I.
 10. Tepelná bilance pece II.
 11. Zápočtový test II.