Detail předmětu

Technologie montovaných staveb

BJA016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Návaznost na oborové předměty technologie výroby stavebních dílců a užití stavebních materiálů, včetně vhodnosti postupů jejich zabudování do konstrukcí stavebních objektů. Systematický přehled současného sortimentu prefabrikovaných stavebních prvků. Stručný popis technologií provádění staveb občanských, průmyslových a dopravních, zejména moderních montáží. Občanská výstavba: možnosti provádění staveb z montovaných prefabrikovaných dílců a kombinace montovaných objektů s klasickými technologiemi stavění. Průmyslové stavby: možností monolitických konstrukcí vytvářených pomocí systémových bednění a jejich kombinace s montáží dílců prefabrikovaných. Dopravní stavby: výstavba mostních objektů jak montovaných, tak i monolitických. Současné možnosti využití technologie montovaných dílců v rekonstrukcích objektů. Odchylky a tolerance ve stavebnictví, další směry rozvoje technologií montáže. Požadavky na jakost a rozměrovou přesnost výroby prefabrikovaných dílců, trendy vývoje v oboru prefabrikace. Na přednášky obsahově navazuje výuka ve cvičení, které jsou doplněny exkurzemi na vybrané stavby s viditelnou montážní technologií.

Garant předmětu

doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student disponovat znalostmi o hlavních postupech výstavby objektů využívající montovanou technologii. Zejména bude disponovat znalostmi ohledně druhů výstavby panelových objektů, a bude znát i hlavní technologie sanace těchto objektů. Rovněž bude znát základní typy výstavby montovaných železobetonových, dřevěných a ocelových objektů (skeletové systémy, halové systémy). Bude disponovat základními znalostmi o technologii výstavby mostních objektů s využitím prefabrikace (letmá montáž, způsoby předpínání), a výstavby podzemních staveb s využitím prefabrikace (sekundární skládané ostění). Výsledkem bude rovněž znalost typů a výstavby dřevostaveb.

Prerekvizity

Základní orientace v konstrukčních soustavách pozemních staveb a provádění inženýrských staveb a v provádění kovových a dřevěných objektů. Navrhování betonových konstrukcí, fyzikálně mechanické vlastnosti oceli, železobetonu, dřeva.

Korekvizity

Znalosti postupů technologie výroby stavebních dílců.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednáškový blok je zajištěn pomocí digitálních prezentací blíže popisují dílčí náplně výuky. V průběhu cvičení je velký důraz kladen na dosažení samostatnosti u posluchačů, aby studenti byli schopni své znalosti aplikovat v praktické rovině. V rámci cvičení studenti zakreslují vybrané detaily pro uvědomnění si principu daného konstrukčního detailu. Tímto je ve cvičení kladen důraz na pochopení

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu v rámci cvičení je povinností každého studenta v rámci cvičení vypracovat vlastní elaborát popisující způsoby využití prefabrikace u jimi vybrané konstrukční stavby, a tento náležitě poté prezentovat. Přednáškový blok je ukončen zkouškou sestávající se z písemné a z ústní části.

Cíl

Rozšíření znalostí z předmětu technologie výroby dílců o návazné uplatnění prefabrikátů v používaných soustavách montovaných skeletů pozemních staveb - průmyslové haly a občanské stavby a staveb inženýrských. Student se orientuje v používaných montážních postupech staveb s využitím prefabrikace. Upevnění významu souladu technické a organizační úrovně výrobní technologie prefabrikátů a montážních postupů dílců na kvalitu stavebního díla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Vývoj prefabrikace, výhody/nevýhody montovaných konstrukcí, rozměrová a modulová koordinace,
2. Typizace, unifikace konstrukčních soustav, stěnové (panelové) systémy, vývoj,
3. Vady panelových objektů, způsoby jejich sanace (regenerace panelových objektů),
4. Skeletové železobetonové objekty,
5. Halové objekty s nosnou konstrukcí ze železobetonu, oceli nebo dřeva,
6. Statické působení montovaných konstrukcí,
7. Mostní konstrukce – typy staveb, technologie výstavby,
8. Problematika předpínání výztuže,
9. Podzemní objekty – technologie výstavby, konstrukční systém,
10. Výstavba podzemních objektů s využitím prefabrikace (sekundární skládané ostění),
11. Dřevostavby – základní členění typů dřevostaveb, typy používaných dřevěných prvků, cena prací dřevostaveb,
12. Dřevostavby – konstrukční zásady a detaily v provádění.
13. Dřevostavby – statické řešení dřevostaveb, požární odolnost, software pro návrh dřevostavby.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Souvislost oborových předmětů technologie výroby stavebních dílců a užití stavebních materiálů, včetně vhodnosti postupů jejich zabudování do konstrukcí stavebních objektů,
2. Popis vybraného konkrétního typu panelového objektu konstrukčního systému NKS – T06B-P/1988, výpisy prvků, projektová dokumentace, konstrukční detaily, postup montáže
3. Regenerace panelových objektů, zejména se zohlednění požadavků na ETICS systémy,
4. Popis vybraného konkrétního typu skeletového železobetonového objektu, výpisy prvků, projektová dokumentace, konstrukční detaily, postup montáže
5. Systematický přehled současného sortimentu prefabrikovaných stavebních prvků, příklad na výpočet zatížení,
6. Typy montovaných obvodových plášťů,
7. Legislativní předpisy při uvádění výrobků na trh, proces certifikace, průkazní a kontrolní zkoušky u prefa stavebních dílců a u betonářské výztuže, požadavky na jakost a rozměrovou přesnost výroby prefabrikovaných dílců, odchylky a tolerance ve stavebnictví,
8. Druhy předpínání výztuže (hydraulické systémy, elektroohřev), svary a značení výztuže,
9. Exkurze na vybranou stavbu,
10. Prezentace připravených ročníkových prací pro realizovanou stavbu.
11. Návrh a tepelně-izolační posouzení skladby obvodového pláště dřevostaveb dle platných normových předpisů
12. Technologie výroby lepených prvků, Typy lepidel pro lepené dřevěných prvků, Ověřování lepených spojů pro dřevostavby
13. Trvanlivostní test lepených prvků (experiment)– odolnost proti delaminaci dle EN 391, využití softwaru pro návrh dřevostaveb.