Detail předmětu

Technologie stavebních dílců

Akademický rok 2022/23

BJA013 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI letní semestr 1. ročník

Zásady výroby betonových stavebních dílců. Rozdělení dílců, jejich značení, způsoby výroby, typizace, výroba na místě a na lince. Legislativa a související normy při výrobě a uvádění výrobků na trh.
Systém hlavní výroby stavebních dílců a členění jeho podsystémů vedlejších výrob. Vykládání, doprava a uskladňování materiálů-kameniva, práškovitých látek, oceli, polotovarů a přísad do betonu. Výroba ocelové výztuže - rovnání, stříhání, svařování, výroba armovacích košů.
Výroba betonových směsí-dávkování složek, doprava čerstvého betonu, recyklace čerstvého betonu. Příprava výrobních forem-řešení forem a jejich částí. Zvláštní druhy forem.
Příprava forem pro další operace - čištění, separační nátěry, rektifikace forem, předpínání výztuže.
Vytváření a zhutňování-ukládání betonové směsi a armatury, zhutňování, urychlování tvrdnutí betonu, dokončovací úpravy při vytváření, skladování expedice.
Dílce z předpjatého betonu- způsoby předpínání, druhy a užití předpínaných dílců.
Povrchové úpravy dílců. Keramicko-betonové dílce. Výrobky pro kanalizaci, dlažba, ostatní betonové výrobky vyráběné technologií lisování, vibrolisování a odstřeďování.
Teorie vibračního zhutňování a lisování betonových dílců.
Výroba atypických dílců pro dopravní a inženýrské stavitelství.

Garant předmětu

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Cíl

Cílem studia je seznámit posluchače se základnímí systémy výroby prefabrikovaných stavebních dílců pro občanskou, bytovou, průmyslovou, inženýrskou a dopravní výstavbu. Postupně jsou posluchači seznámeni s dílčími systémy výroby prefabrikátů (doprava, skladování vstupních surovin, výroba betonu, výroba armatur a výrobních forem). Posluchači získají podrobné informace o faktorech zhutňování betonů a urychlování trvdnutí betonu. Pro jednotlivé technologie výroby stavebních dílců a betonového zboží budou pospány dílčí technologické postupy včetně strojního zařízení.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o základních systémech výroby prefabrikovaných stavebních dílců pro občanskou, bytovou, průmyslovou, inženýrskou a dopravní výstavbu. Dále pak o dílčích systémech výroby prefabrikátů (doprava, skladování vstupních surovin, výroba betonu, výroba armatur a výrobních forem) a informací o faktorech zhutňování betonů a urychlování tvrdnutí betonu.

Osnova

1. Podstata výroby stavebních dílců.
2. Členění systémů výrobních procesů na subsytémy.
3. Subsystémy výroby betonových stavebních dílců.
4. Výroba betonu.
5. Doprava betonových směsí.
6. Výroba výztuží.
7. Formy na výrobu betonových stavebních dílců.
8. Vyztužování betonových stavebních dílců.
9. Vytváření dílců.
10. Zhutňování BS.
11. Výroba vybraných stavebních dílců.
12. Dokončovací úpravy při vytváření.
13. Urychlování tvrdnutí betonových dílců. Odformování ztvrdlých dílců včetně předpjatých, skladování a ošetřování dílců.

Prerekvizity

Technologie betonu

Jazyk výuky

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255525

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Podstata výroby stavebních dílců.
2. Členění systémů výrobních procesů na subsytémy.
3. Subsystémy výroby betonových stavebních dílců.
4. Výroba betonu.
5. Doprava betonových směsí.
6. Výroba výztuží.
7. Formy na výrobu betonových stavebních dílců.
8. Vyztužování betonových stavebních dílců.
9. Vytváření dílců.
10. Zhutňování BS.
11. Výroba vybraných stavebních dílců.
12. Dokončovací úpravy při vytváření.
13. Urychlování tvrdnutí betonových dílců. Odformování ztvrdlých dílců včetně předpjatých, skladování a ošetřování dílců.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Všeobecné parametry vibrace, vliv vibrace na beton. Základní pojmy – amplituda, frekvence, odstředivá síla.
Vliv odstředivé síly na vlastnosti betonu.
2. Urychlování tvrdnutí betonu. Popis různých druhů urychlování tvrdnutí betonu – urychlování za pomoci zvýšených teplot, přísad urychlující tvrdnutí cementu a pomocí cementu vyšší pevnostní třídy. Popis technologických zařízení pro urychlování tvrdnutí betonu.
3. Vliv množství vody na vlastnosti betonu s konstantní odstředivou silou a frekvencí vibrace. Návrh složení betonu s třemi různými vodními součiniteli, stanovení konzistence čerstvého betonu metodou VeBe, měření doby vibrace. Výroba zkušebních těles pro stanovení objemové hmotnosti a pevnosti betonu v tlaku. Teoretické výpočty parametrů vibrace na základě získaných dat.
4. Vliv odstředivé síly na vlastnosti betonu při vertikální vibraci. Výroba betonu, stanovení konzistence betonu metodou VeBe. Záznam doby vibrace při různé odstředivé síle 1,25. 2,5 a 5,0 kN. Stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku na vyrobených zkušebních tělesech. Teoretické výpočty parametrů vibrace v porovnání se získanými hodnotami.
5. Vliv odstředivé síly na vlastnosti betonu při horizontální vibraci. Výroba betonu, stanovení konzistence betonu metodou VeBe. Záznam doby vibrace při různé odstředivé síle 1,25, 2,5 a 5,0 kN. Stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku na vyrobených zkušebních tělesech. Teoretické výpočty parametrů vibrace v porovnání se získanými hodnotami.
6. Vliv lisovacího přítlaku na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Výroba betonu na požadovanou hodnotu konzistence 60 s VeBe, hutnění betonu na vibračním stole a použití lisovacích závaží o různé hmotnosti. Zjištění vlivu různých závaží na objemovou hmotnost a pevnost v tlaku ztvrdlého betonu.
7. Vliv způsobu urychlování tvrdnutí betonu na jeho vlastnosti. Výroba betonu a následné posouzení vlastností betonu, u kterého byl rychlejší náběh počátečních pevností betonu vlivem použití cementu CEM I 42,5 R, chemické přísady urychlující tvrdnutí a tuhnutí cementu a vlivem použití zvýšených teplot. Porovnání vlastností betonu po 1, 7 a 28 dnech zrání.
8. Zkoušení betonových výrobků z vibrolisovaného betonu. Popis a posouzení základních fyzikálně mechanických parametrů betonových výrobků vyráběných metodou vibrolisování. Testování betonových dlažebních bloků, desek a obrubníků.
9. Vliv pigmentu na vlastnosti betonu. Výroba betonu s přídavkem barevného pigmentu do betonu a srovnání vlastností čerstvého a ztvrdlého betonu s betonem referenčním, vyrobeným bez přídavku tohoto pigmentu. Posouzení zejména vlivu pigmentu na zpracovatelnost čerstvého betonu a základní fyzikálně mechanické parametry betonu ztvrdlého.
10. Exkurze – výrobní závody prefabrikovaných stavebních dílců.
11. Exkurze – výrobní závody prefabrikovaných stavebních dílců.
12. Exkurze – výrobní závody prefabrikovaných stavebních dílců.
13. Zápočtový test, kontrola protokolů.