Detail předmětu

Základy technologických procesů

BJA008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Teoretické základy vybraných technologických operací – homogeninizace, filtrace, fluidace, odstřeďování. Princip technologie vysokorychlostního vodního paprsku, možnosti použití technologie vodního paprsku ve stavebnictví, parametry technologie vysokorychlostního vodního paprsku. Hodnocení kvality procesů pomocí statistiky. Testy shody rozdělení, kontrola kvality. Odhady a testování hypotéz. Základní informace pro zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření dle Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a souvisejících předpisů. Základní informace pro zajištění kvality procesů dle ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality - požadavky. Základní informace o environmentálním managementu dle ČSN EN ISO 140001 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití. Přednášková část je doplněna cvičením. Cvičení má z části výpočtový charakter. Studenti absolvují v rámci cvičení odborné exkurze.

Garant předmětu

doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá znalosti o technologických operacích při výrobě stavebních hmot a materiálů.
Absolvent získá informace o principu a možnostech použití technologie vysokorychlostního vodního paprsku ve stavebnictví.
Absolvent předmětu je schopen:
- Popsat a definovat zákonitosti technologických procesů filtrace, fluidace, odstřeďování, míchání, zhutňování látek.
- Popsat parametry technologie vysokorychlostního vodního paprsku, podstatu působení této technologie a možnosti použití technologie vodního paprsku ve stavebnictví.
- Aplikovat vybrané metody statistického hodnocení pro hodnocení procesů výroby.

Prerekvizity

Fyzika, Stavební látky.

Korekvizity

Chemistry of building materials, Technologie betonu – laboratoře, Technologie betonu 1, Matematika 4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Pro výuku je využíván systém LMS Moodle.
V rámci výuky jsou pořádány odborné exkurze, konkrétně exkurze do firmy GEAM Dolní Rožínka - komplexní ukázka procesů těžby surovin, úpravy surovin, separace látek, odkalování, čištění vody.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat zápočet a absolvovat zkoušku.
Zápočet je udělen na základě docházky a odevzdání správně vypracovaných protokolů ze cvičení. Docházka na cvičení je povinná. Účast na odborné exkurzi je povinná.
Na každém cvičení student vypracuje protokol. Každý protokol je vyučujícím hodnocen.
Zkouška obsahuje část písemnou a část ústní. Student musí splnit část písemnou i ústní.

Cíl

Získání teoretického základu pro pochopení technologických operací při výrobě stavebních hmot a materiálů. Seznámení s problematikou přípravy surovin, míchání látek, zhutňování. Osvojení praktické aplikace statistického hodnocení pro konkrétní problémy při výrobě a hodnocení kvality procesů a produkce. Zvládnutí statistického vyhodnocení dle požadavků ČSN EN 206 – 1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Sedimentace. Rychlost sedimentace. Výkonnost usazováků.
2. Filtrace. Rychlost filtrace. Filtrační proces.
3. Odstřeďování. Velikost odstředivé síly.
4. Fluidace.
5. Míchání látek a homogenizace směsí. Míchání v kapalném prostředí. Míchání v tuhém, sypkém a těstovitém prostředí. Účinnost míchání.
6. Základy teorie zhutňování. Dusání. Vibrování. Lisování. Válcování.
7. Technologie vysokorychlostního vodního parpsku. Princip. Parametry. Technická zařízení pro vysokorychlostní vodní paprsek.
8. Možnosti použití technologie vysokorychlostního vodního paprsku ve stavebnictví. Bezpečnostní aspekty užití technologie vysokorychlostního vodního paprsku.
9. Zajištění kvality procesů dle ČSN EN ISO 9001 - Systém managementu kvality - požadavky.
10. Environmentální management dle ČSN EN ISO 140001 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.
11. Technické požadavky na výrobky
12. Základní informace pro zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření dle Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a souvisejících předpisů.
13. Hodnocení kvality procesů pomocí statistiky. Testy shody rozdělení, kontrola kvality. Odhady a testování hypotéz.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Ishikawův diagram.
2. Početní příklady procesu sedimentace. Rychlost usazování. Výkonnost usazováků.
3. Odstřeďování. Velikost odstředivé síly.
4. Početní příklady procesu filtrace. Rychlost filtrace. Filtrační proces.
5. Míchání látek a homogenizace směsí. Účinnost míchání. Příkon míchadel.
6. Odborná exkurze.
7. Paretova analýza.
8. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
9. Teorie odhadu. Odhady parametrů základního souboru ze známých - vypočtených - charakteristik náhodného výběru, bodový odhad, stanovení intervalu spolehlivosti.
10. Statistické hypotézy. Testování významnosti rozdílů. Testy shody rozdělení. Testy odlehlosti výsledků pozorování.
11. Statistické vyhodnocení třídy betonu dle požadavků ČSN EN 206 – 1.
12. Shewhartovy regulační diagramy. Princip, použití, praktické aplikace, výpočet vzorových příkladů.
13. Finální kontrola protokolů z předchozích cvičení a všech studijních povinností. Udělení zápočtu.