Detail předmětu

Technologie betonu 1

Akademický rok 2023/24

BJA007 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / M zimní semestr 3. ročník

Rozdělení a druhy betonů. Složky betonu: kamenivo, voda, cement, inertní a aktivní příměsi, přísady měnící kinetiku hydratace, plastifikační, provzdušňovací aj., betonářská ocel. Složení betonu, výpočtové metody.
Reologie čerstvého betonu. Zpracování čerstvého betonu, systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu hlavně vibrací a ostatní metody zhutňování. Tvrdnutí betonu: hydratace cementu, urychlené tvrdnutí betonu, betonování v zimě, ošetřování betonu.
Vlastnosti betonu: pórovitost cementového kamene, soudržnost betonu s ocelí, vnitřní napětí a deformace, permeabilita. Mechanické vlastnosti betonu, ovlivňování pevnosti betonu, deformační vlastnosti, vodotěsnost. Trvanlivost betonu: mrazuvzdornost, chemická koroze betonu, koroze oceli.
Energetická náročnost výroby betonu, kontrola kvality, recyklace betonu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základnímí znalostmi nutnými pro návrh složení betonů pro předem zadané konečné vlastnosti betonu. V průběhu budou předneseny informace o základních vlastnostech vstupních surovin pro výrobu betonu a jejich zkoušení.Poté se seznámí s označováním betonů a požadavky na jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti a metodami zkoušení. Navázně na návrh složení budou popsány požadavky na složení pro vodotěsné a mrazuvzdorné a silníční betony.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním základních znalostí nutných pro návrh složení betonů pro předem zadané konečné vlastnosti betonu, získáním informací o základních vlastnostech vstupních surovin pro výrobu betonu a jejich zkoušení, seznámením se s označováním betonů a požadavky na jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti a metodami zkoušení.

Osnova

1. Rozdělení a druhy betonů. EN 206-1.
2. Složky betonu. Kamenivo.
3. Složky betonu. Voda, cement.
4. Složky betonu. Přísady do betonu.
5. Složky betonu. Příměsi do betonu.
6. Vyztužování betonu.
7. Čerstvý beton. Technologické závislosti složení betonu. Návrh složení betonu.
8. Čerstvý beton. Zpracování čerstvého betonu.
9. Čerstvý beton. Míchání, doprava, ukládání betonu.
10. Čerstvý beton. Systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu.
11. Beton. Tvrdnutí betonu. Ošetřování.
12. Beton. Vlastnosti betonu. Pórovitá struktura cementového kamene. Mikromechanika betonu.
13. Beton. Vlastnosti betonu. Pevnost betonu, Soudržnost ocele s betonem. Trvanlivost betonu.

Prerekvizity

Maltoviny a teoretické podklady struktury silikátů, těžba a úpravnictví surovin.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Rozdělení a druhy betonů. EN 206-1. 2. Složky betonu. Kamenivo. 3. Složky betonu. Voda, cement. 4. Složky betonu. Přísady do betonu. 5. Složky betonu. Příměsi do betonu. 6. Vyztužování betonu. 7. Čerstvý beton. Technologické závislosti složení betonu. Návrh složení betonu. 8. Čerstvý beton. Zpracování čerstvého betonu. 9. Čerstvý beton. Míchání, doprava, ukládání betonu. 10. Čerstvý beton. Systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu. 11. Beton. Tvrdnutí betonu. Ošetřování. 12. Beton. Vlastnosti betonu. Pórovitá struktura cementového kamene. Mikromechanika betonu. 13. Beton. Vlastnosti betonu. Pevnost betonu, Soudržnost ocele s betonem. Trvanlivost betonu.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Beton a jeho základní složky. Přehled základních norem týkajících se betonu a jeho vstupních surovin. 2. Kamenivo do betonu. Granulometrie kameniva - čáry zrnitosti dle Fullera a dle EMPA, moduly kameniva, pásma zrnitosti. Příklady na výpočet křivky zrnitosti a mísení kameniva. 3. Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva. Mezerovitost kameniva. Měrný povrch kameniva. Tvarový index. Zrnitost kameniva. Mísení neupraveného kameniva. Mísení více frakcí upraveného kameniva. 4. Návrh složení betonu. Definice požadavků na beton. Volba vstupních surovin. Návrh složení betonu. Experimentální ověření návrhu. Rovnice absolutních objemů. Návrh složení betonu podle odhadu přebytku cementového tmele. 5. Návrh složení betonu podle Bolemeye. Návrh složení betonu podle CH. T. Kenedyho. 6. Zkoušení čerstvého betonu. Stanovení konzistence betonu - metoda sednutím kužele, rozlitím, VeBe a stupeň zhutnitelnosti. Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu. Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu. 7. Zkoušení ztvrdlého betonu. Zkouška pevnosti betonu v tlaku, ohybu a v příčném tahu. Objemová hmotnost betonu. Hloubka průsaku tlakovou vodou. Mrazuvzdornost betonu. Odolnost betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Obsah vzduchu ve ztvrdlém betonu. 8. Exkurze do výrobny betonu 9. Vliv množství vody při konstantní dávce cementuna vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Výroba betonu s různým množstvím vody a posouzení zpracovatelnosti betonu a pevnosti betonu v tlaku po 7 dnech zrání. 10. Vliv dávky cementu při konstantní množství vody na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Výroba betonu s různým množstvím cementu a posouzení zpracovatelnosti betonu a pevnosti betonu v tlaku po 7 dnech zrání. 11. Vliv množstvíplastifikační přísady při konstantní dávce vody a cementu na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Výroba betonu s různým množstvím plastifikační přísady a posouzení zpracovatelnosti betonu a pevnosti betonu v tlaku po 7 dnech zrání. 12. Vliv množství provzdušňovací přísady při konstantní dávce vody a cementu na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Výroba betonu s různým množstvím provzdušňovací přísady a posouzení zpracovatelnosti betonu a pevnosti betonu v tlaku po 7 dnech zrání. 13. Zápočtový test, kontrola protokolů, docházky a udělení zápočtu při splnění všech požadavků.