Detail předmětu

Keramika – laboratoře

BJA005 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný zimní semestr 3. ročník 4 kredity

Studenti budou v prvních šesti praktických cvičeních seznámeni se základními laboratorními zkouškami, které jsou typické pro stanovování vlastností především plastických keramických surovin (zemin). Současně si připraví několik vzorků, které jsou v následujících cvičeních vypáleny na různé teploty. V těchto cvičeních také studenti navštíví vybrané keramické závody v rámci exkurze. Následují tři praktické cvičení, v nichž budou stanovovány vlastnosti vypáleného keramického střepu v závislosti na různých vypalovacích teplotách.

Garant předmětu

doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Laboratorní posuzování vlastností plastických neplastických keramických surovin.
Praktické seznámení se způsoby vytváření v keramice.
Metody posuzování citlivosti k sušení v keramice.
Zdokonalení se v ručním formování keramiky.
Metody posuzování vlastností keramického střepu.

Prerekvizity

Pro úspěšné zvládnutí předmětu nejsou potřebné žádné speciální znalosti. Doporučují se znalosti v oboru teoretických základů tvorby keramického střepu (předmět Keramika) - obecný přehled vlastností keramických surovin, jejich úprava, způsoby vytváření v keramice, sušení, výpal, vlastnosti vypáleného střepu.

Korekvizity

V paralelně vyučovaném předmětu Keramika studenti získávají teoretické znalosti, které jsou využívány i v předmětu keramika - laboratoře. Souběh obou předmětů je v tomto ohledu nezbytný.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení obsahují jak část zaměřenou na laboratorní experimenty, tak část výpočtovou. Studenti pracují v rámci laboratorních úloh v týmech a následně prezentují dosažené výsledky formou protokolů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytné absolvovat všechny praktické laboratorní úlohy a odevzdat laboratorní protokoly.

Cíl

Seznámení se základními laboratorními zkouškami v keramice - zkoušení keramických surovin a vypálených keramických střepů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod, příprava surovinové směsi, laboratorní řád.
2. Zjišťování granulometrie zemin – sedimentační metoda (zkrácená metoda podle Andreasena), hustoměrná metoda podle Cassagranda, sítový rozbor.
3. Vytváření litím (stanovení rychlosti tvorby střepu na optimálně ztekucené břečce), ztekucování licích břeček (stanovení optimálního obsahu ztekucovadla v licí břečce, posouzení rozdílu v účinnosti různých ztekucovadel).
4. Vytváření z plastického těsta (stanovení optimální vlhkosti podle Pfefferkorna, vtisková metoda stanovení plastičnosti těsta – stanovení regresní závislosti mezi Pfefferkornovou zkouškou a vtiskovou metodou). Výroba zkušebních vzorků z plastického těsta (cihlářský střep).
5. Vytváření lisováním ze suchých směsí. Stanovení optimální lisovací vlhkosti. Vliv lisovacích chemických prostředků na hutnost výlisku. Výroba zkušebních vzorků suchým lisováním.
6. Stanovení citlivosti k sušení. Nepřímá metoda stanovení citlivosti k sušení podle Bigota (kritický bod a oblast bezpečného a nebezpečného sušení, vhodnost použití zeminy podle CSB). Přímá metoda stanovení citlivosti k sušení (stanovení maximální porovnávací rychlosti nezávadného sušení).
7. Ruční vytváření keramiky. Seznámení se s prací na hrnčířském kruhu, příprava glazur. Výroba ručně vytvářených vzorků z plastického těsta (umělecká keramika).
8. Exkurze (výroba žárovzdorné keramiky, cihelna Šlapanice) – výroba stavební keramiky
9. Vlastnosti vypáleného cihlářského střepu v závislosti na teplotě výpalu: vzhled a tvar, barva; stanovení smrštění pálením a celkového smrštění; stanovení pevnosti v tlaku a ohybu,
10. Stanovení nasákavosti (varem), objemové hmotnosti (hydrostatickým vážením), zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a vzlínavosti vypálených cihlářských střepů (úloha č. 4) v závislosti na teplotě výpalu. Stanovení vzlínavosti střepu a nepřímé posouzení jeho prosákavosti.
11. Vlastnosti vypálených vzorků vytvořených lisováním ze suchých směsí (úloha č. 5) podle ČSN EN 14411 (pevnost v ohybu, vakuová nasákavost, zdánlivá pórovitost, zdánlivá hustota, mrazuvzdornost, mikrostruktura střepu – optický mikroskop) – porovnání vlastností s požadavky na za sucha lisované keramické obkladové prvky.
12. Virtuální exkurze do závodů výroby stavební keramiky – promítání fotografií a krátkých filmových záběrů z technologie výroby stavební keramiky.
13. Kontrola výsledků a protokolů, shrnutí dosažených výsledků, zápočet.