Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2 (M)

BHA018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Předmět navazuje na předmět BH001 Pozemní stavitelství 1 a je zaměřen na rozšíření a prohloubení a doplnění znalostí o konstrukcích objektů pozemního stavitelství. Student si přehlednou formou doplní základní informace o pozemním stavitelství. Bude seznámen s tématem vodorovných nosných konstrukcí, zemních a výkopových pracích, zakládání staveb, spodní stavby a její ochraně proti vodě, tlakové vodě a radonu, zastřešení stavebních objektů, dilatačních a rozdělovacích spár, komínů, kouřovodů a větracích průduchů. Rovněž získá informace o návrhu konstrukcí podlah, výplní otvorů a povrchových úpravách.

Garant předmětu

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Rozšíření znalostí o objektech pozemního stavitelství, které student získal v předmětu BH001 Pozemní stavitelství 1. Získání znalostí o vodorovných nosných konstrukcích, zemních a výkopových pracích, zakládání staveb, spodní stavbě a její ochraně proti vodě, tlakové vodě a radonu, o zastřešení stavebních objektů, dilatačních a rozdělovacích spárách, komínech, kouřovodech a větracích průduších, o návrhu konstrukcí podlah, výplní otvorů a povrchových úpravách.

Prerekvizity

Předpokládá se, že student má na začátku předmětu znalosti z předmětu BH001 Pozemní stavitelství 1. Současně se předpokládá znalost základů konstruktivní geometrie, stavební mechaniky, statiky stavebních konstrukcí, pružnosti a pevnosti, mechaniky zemin, zakládání staveb a navrhování betonových, kovových a dřevěných konstrukcí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Předpokládá se rozšíření informací získaných na přednáškách samostudiem témat. V rámci cvičení si student řeší objekt rodinného domu od konstrukčních studií stavby až po zpracování vybraných výkresů dokumentace ke stavebnímu povolení. Na praktickém příkladu si student ověří svoje znalosti získané studiem podle přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se písemná a grafická úroveň vyjadřování, dodržování zavedené terminologie, teoretické znalosti odpovídající rozsahu přednášek a praktické schopnosti s využitím pravidel pro zakreslování objektů pozemního stavitelství a jejich návrhu odpovídající náplni cvičení. Součástí podmínek pro udělení zápočtu je splnění požadovaných výstupů a docházka. Složení zkoušky je podmíněno úspěšným absolvováním písemné zkoušky.

Cíl

Na základě znalostí o základních konstrukcích pozemních staveb se jedná o získání schopnosti k přípravě a vytvoření koncepce projektové dokumentace. Cílem je orientace při volbě vhodné konstrukční soustavy a nosného systému stavebního objektu středně velkého rozsahu pro konkrétní účel daný dispozičním řešením a bezprostředními vnějšími podmínkami místa stavby. Podkladem pro absolvování zkoušky je výstup ze cvičení v podobě ucelené projektové dokumentace objemového řešení stavby na úrovni studie jako podklad pro stavební řízení pro vydání územního rozhodnutí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Vodorovné nosné konstrukce – Funkční a statické požadavky, vazba na svislé nosné konstrukce. Typy vodorovných nosných konstrukcí. Ztužující věnce.
2. Konstrukce převislé a ustupující – Balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy. Materiálové varianty, statické požadavky, konstrukční řešení, tepelně technická problematika.
3. Zemní a výkopové práce. Základová půda. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum.
4. Plošné a hlubinné základy – Druhy základů, materiálové a konstrukční řešení. Zakládání na hranici pozemku. Zajištění stability stěn.
5. Spodní stavba. Hydroizolace spodní stavby – Navrhování hydroizolačních systémů. Ochrana stavby proti pronikání radonu.
6. Dilatační a rozdělovací spáry nosných i nenosných konstrukcí horní a spodní stavby.
7. Zastřešení budov – Rozdělení. Krovy vaznicových soustav – Rozdělení, hlavní konstrukční součásti, konstrukční řešení. Moderní krokevní soustavy. Skladby střešních plášťů.
8. Zastřešení budov – Ploché jednoplášťové střechy. Princip návrhu. Specifika odvodnění. Vrstvy střešního pláště. Konstrukční typy jednoplášťových střech.
9. Zastřešení budov – Ploché dvouplášťové střechy. Princip návrhu. Specifika odvodnění. Materiálové varianty. Vrstvy střešního pláště. Návrh způsobu větrání střechy.
10. Komínová a ventilační tělesa – Zásady pro navrhování a provádění, konstrukční požadavky, typy a způsoby řešení.
11. Výplně otvorů – Okna, dveře, vrata. Varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů.
12. Podlahy – Funkční a provozní požadavky, funkce dílčích vrstev, materiály, dilatace.
13. Podhledy – Funkční požadavky, konstrukční zásady, uživatelské požadavky a metodika navrhování, typy podhledů. Povrchové úpravy – omítky, nátěry, nástřiky, malby, obklady.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

Výstupem cvičení je zpracovávání vybraných výkresů dokumentace ke stavebnímu povolení objektu rodinného domu. Výstupy jsou řešeny formou studií nebo formou výkresů.

1. Úvod do cvičení. Zadání individuálního zadání – Rodinný dům s 1 S a 2 NP. Návrh půdorysu 1 S, 1 NP a 2 NP podle modulové koordinace a základů typologie. Poznámka: Výstupy cvičení 2 až 11 se týkají zadaného objektu rodinného domu.
2. Půdorys 1 S, 1 NP a 2 NP.
3. Návrh schodišť.
4. Vodorovná nosná konstrukce – Řešení stropu nad 1 S a nad 1 NP.
5. Doplnění půdorysu 1 S, 1 NP a 2 NP o navržené schodiště. Návaznost na výstup cvičení č. 2.
6. Návrh základů. Osazení objektu do terénu. Situace.
7. Řez A-A.
8. Návrh krovu vaznicové soustavy.
9. Návrh ploché jednoplášťové střechy.
10. Doplnění řezu A-A o navržený krov vaznicové soustavy a navrženou plochou jednoplášťovou střechu.
11. Osazení okna ve vnějším obvodovém plášti. Technické pohledy.
12. Návrh podlah.
13. Kompletace a odevzdání.