Detail předmětu

Chemie stavebních látek

BCA003 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Současný stav a vývoj zkušebních metod. Způsobilost zkušebních laboratoří, jejich organizace a dislokace, akreditace. Odběry vzorků a jejich příprava k analýze. Separační metody. Látkové složení, mol, způsoby vyjadřování složení roztoků a směsí tuhého skupenství.Teoretické základy klasické kvantitativní analýzy, kinetika chemických reakcí, rovnováhy chemických reakcí,. Vážková analýza, její princip, praktické provedení a využití. Odměrná analýza, její princip, rozdělení . Neutralizační analýza, oxidimetrie, reduktometrie, komplexometrie, merkurimetrie, argentometrie a jejich použití při analýze stavebních látek. Vlastnosti silikátů, schéma klasické silikátové analýzy, její využití ve zkušebních laboratořích ve stavebnictví. Teoretické základy fyzikálně-chemických zkušebních metod - optických, elektroanalytických a jejich využití ve stavebnictví. Rentgenová spektrometrie a spektrometrie buzené rentgenovým zářením a jejich využití ve stavebnictví.Termochemická analýza. Chyby chemických stanovení, zpracování a interpretace výsledků zkoušek.

Garant předmětu

doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o dělení chemických laboratoří a požadavcích na jejich provoz.
Student zvládne základní analytické techniky, tj. filtaci, titraci, srážení, žíhání.
Student zvládne analýzu základních složek stavebních materiálů.
Dokáže zpracovat a vyhodnotit výsledky provedených analýz.
Bude se orientovat v běžně používaných fyzikálně chemických metodách.

Prerekvizity

Základy obecné a anorganické chemie, chemické složení stavebních materiálů, základní chemické výpočty, chemické názvosloví.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Studenti pracují samostatně, každý dostane vlastní vzorek, který podle předepsaných návodů zanalyzuje a vyhodnotí obsah stanovovaných látek ve vzorku. Z každé analýzy poté sepíše protokol, který předloží vedoucímu cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti získají zápočet za cvičení na základě vypracovaných protokolů a úspěšně složených 3 kontrolních testů. Zkouška z teorie je ústní.

Cíl

Cílem předmětu je získat znalosti o současném stavu zkušebních metod, zpracování a vyhodnocení výsledků zkoušek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Současný stav a vývoj zkušebních metod. Odborné požadavky na způsobilost zkušebních laboratoří, akreditace.
2. Odběry vzorků a jejich příprava k analýze. Separační metody. Směsi a výpočet jejich složení, způsoby vyjadřování složení roztoků a směsí tuhého skupenství.
3. Teoretické základy klasické kvantitativní analýzy, kinetika chemických reakcí, rovnováhy chemických reakcí, elektrochemické principy redoxních reakcí.
4. Vážková analýza, její princip, vlastnosti sraženin, praktické provedení a využití. Výpočty gravimetrických analýz.
5. Odměrná analýza, její princip, rozdělení, základní látky, indikátory a jejich funkce. Neutralizační analýza, oxidimetrie, reduktometrie. Výpočty neutralizačních a redoxních odměrných analýz.
6. Komplexometrie, merkurimetrie, argentometrie a jejich použití při analýze stavebních látek. Výpočty komplexometrických odměrných analýz.
7. Schéma klasické silikátové analýzy, její využití ve zkušebních laboratořích ve stavebnictví.
8. Chemický rozbor cementu. Výpočty srážecích rovnovah.
9. Zkoušení záměsových a náporových vod. Výpočty pH.
10. Teoretické základy fyzikálně-chemických zkušebních metod – optických: UV, VIS, IR spektrofotometrie, AAS, AES a jejich využití ve stavebnictví.
11. Rentgenová spektrometrie a spektrometrie buzené rentgenovým zářením a jejich využití ve stavebnictví. Elektronová mikroanalýza.
12. Teoretické základy fyzikálně-chemických zkušebních metod elektroanalytických a jejich využití ve stavebnictví.
13. Termochemické metody a jejich využití ve stavebnictví. Chyby chemických stanovení.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Školení o bezpečnosti práce, převzetí stolů a mytí skla.
2. Neutralizační analýza – Stanovení látkové koncentrace (titru) NaOH, stanovení neznámé koncentrace roztoku kyseliny sírové.
3. Oxidimetrické metody – Bichromátometrické stanovení neznámé koncentrace železa.
4. Chelatometrie – Stanovení neznámé koncentrace vápníku, Stanovení neznámé koncentrace hořčíku.
5. Chemický rozbor vápence nebo dolomitu – Alkalimetrické stanovení nerozpustných uhličitanů, Chelatometrické stanovení CaO, MgO – příprava vzorku.
6. Chelatometrické stanovení CaO, MgO – dokončení, Analýza vody – Stanovení CHSKMn.
7. Analýza vody – Stanovení agresivního CO2 Heyerovou zkouškou, Chelatometrické stanovení „tvrdosti vody“, Potenciometrické stanovení pH vody.
8. Analýza silikátu – Rozklad cementu s NH4Cl a HCl (1. navážka).
9. Analýza silikátu – Srážení amoniakem (1. navážka), Rozklad cementu s NH4Cl a HCl (2. navážka).
10. Analýza silikátu – Stanovení SiO2 (1.navážka), Chelatometrické stanovení CaO, MgO, Al2O3 (1. navážka).
11. Analýza silikátu – Srážení amoniakem (2.navážka), Stanovení SiO2 (2. navážka).
12. Analýza silikátu – Chelatometrické stanovení CaO, MgO (2. navážka), Stanovení Fe2O3 (1. a 2. navážka).
13. Analýza silikátu – Chelatometrické stanovení Al2O3 (2. navážka). Zápočtový test.