Organizační struktura

Proděkan pro bakalářské a magisterské studium a výuku v angličtině, statutární zástupce děkana

Působnost proděkana pro bakalářské a magisterské studium a výuku v angličtině:

 • akreditace bakalářských a magisterských studijních programů, odpovědnost za jejich uskutečňování,
 • akreditace doktorských studijních programů s výukou v anglickém jazyce, odpovědnost za jejich uskutečňování,
 • doktorské studium s výukou v anglickém jazyce,
 • koordinovaný rozvoj bakalářských a magisterských studijních programů v návaznosti na vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělání,
 • společně s proděkanem pro doktorské studium a vnitřní vztahy koordinace vzdělávací činnosti fakulty a strategie rozvoje studijních programů fakulty,
 • přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů,
 • přijímací řízení do doktorských studijních programů v anglickém jazyce,
 • imatrikulace a instruktáž studentů 1. ročníků bakalářských studijních programů,
 • bakalářské a magisterské studium v prezenční a kombinované formě výuky,
 • studenti bakalářských a magisterských studijních programů s výukou v českém jazyce,
 • studenti ve studijních programech s výukou v anglickém jazyce,
 • záležitosti uchazečů, studentů a zaměstnanců ve vztahu ke studijním záležitostem v bakalářských a magisterských studijních programech,
 • státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech,
 • koordinace činnosti garantů studijních programů v oblasti studijní a ve věcech záležitostí studentů,
 • uznávání studia absolvovaného na jiných fakultách VUT, vysokých školách, uznávání studia v rámci celoživotního vzdělávání a uznávání částí studia uskutečněných v rámci mobility studentů,
 • celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech – bakalářské a magisterské studijní programy,
 • vytváření organizačních podmínek pro vysílání studentů a přijímání studentů z jiných vysokých škol ke studiu v rámci studijních programů,
 • podpora TOP studentů bakalářských a magisterských studijních programů,
 • mezifakultní či meziuniverzitní bakalářské a magisterské studium,
 • rozvrhy, kontrola výuky,
 • stipendia studentů bakalářských a magisterských studijních programů,
 • ubytování a stravování studentů,
 • propagace vzdělávání a styk s veřejností, ve spolupráci s proděkanem pro doktorské studium a vnitřní vztahy, s proděkanem pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing,
 • zabezpečování informací pro mobility a prezentaci, zejména v zahraničí k vytváření zájmu a znalostí o VUT a k rozvoji mobility, ve spolupráci s proděkanem pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing,
 • předkládání, uskutečňování a hodnocení projektů fakulty v rámci rozvojových a jiných programů MŠMT pro oblast bakalářského a magisterského studia,
 • koordinace přípravy, předkládání projektů fakulty v rámci evropských projektů OP Jan Amos Komenský, NPO apod. pro oblast bakalářského a magisterského studia,
 • vytváření organizačních podmínek pro vysílání studentů a přijímání studentů z jiných vysokých škol ke studiu v rámci studijních programů,
 • Rada studijních programů,
 • Disciplinární komise,
 • Stipendijní komise,
 • Ediční komise,
 • ve spolupráci s proděkanem pro doktorské studium a vnitřní vztahy odborné vedení Studijního oddělení (STO).

Všichni proděkani ve spolupráci s vedením Vysokého učení technického v Brně, děkanem, tajemníkem a odpovědnými pracovníky fakulty zabezpečují zejména tyto oblasti:

 • plnění ustanovení právních norem vztahujících se k vysokým školám, a to zejména: zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění; zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění; příslušná nařízení a usnesení vlády a vnitřních předpisů a norem VUT a fakulty, v platném znění.
 • Posuzování efektivnosti a účinnosti vnitřních předpisů a norem fakulty, zpracovávání a předkládání návrhů na jejich úpravy,
 • naplňování strategického záměru VUT a fakulty, v rámci své funkční působnosti připravovat návrhy pro jejich aktualizaci,
 • naplňování rozhodnutí, směrnic a pokynů děkana (a jejich kontrola v rámci funkční působnosti),
 • aktivní účast v poradních orgánech děkana,
 • vytváření a řízení poradních sborů v rámci jejich funkční působnosti,
 • organizační a obsahové zabezpečování příslušných akademických obřadů,
 • vytváření podkladových materiálů pro prezentační materiály fakulty v návaznosti na jejich funkční působnost,
 • řešení problematiky, týkající se Centra AdMaS v oblasti jejich působnosti.