Prospěchová a doktorská stipendia

Pro stipendia platí pravidla a podmínky definované ve Směrnici děkana č. 10/2021 Stipendia na Fakultě stavební VUT.

Prospěchová stipendia

Komu může být přiznáno prospěchové stipendium?

 • studentům bakalářského studia 2., 3. nebo 4. ročníku za absolvovaný 1., 2 nebo 3. ročník studia,
 • studentům navazujícího magisterského studia 2. ročníku za absolvovaný 1. ročník studia.

Jaké jsou podmínky pro přiznání prospěchového stipendia?

 • absolvování všech zápočtů a zkoušek (bez uznání – viz čl. 2 odst. 1 písm. b výše uvedené směrnice),
 • dodržení doporučené standardní délky studia daného studijního programu (viz čl. 2 odst. 1 písm. a výše uvedené směrnice),
 • výplata stipendia končí (viz čl. 2 odst. 5 výše uvedené směrnice):
  • při přerušení studia,
  • ukončení studia,
  • zahájení řízení o ukončení studia,
  • nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek,
  • student překročil standardní dobu studia daného studijního programu.

Jak mohu o prospěchové stipendium požádat?

Student podá žádost o prospěchové stipendium elektronicky v Intraportálu > Studis > Stipendia > Žádost o stipendia > Prospěchové stipendium > Podat žádost o prospěchové stipendium.
Tiskopis s žádostí o přiznání prospěchového stipendia student odešle elektronicky na adresu gottwaldova.i@fce.vutbr.cz. Žádost se podává nejpozději do 10. 10. příslušného akademického roku.

Jaká je výše prospěchového stipendia?

Výši prospěchového stipendia určuje děkan podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání prospěchového stipendia a je rozdělena:

 • do 5. kategorií v bakalářských studijních programech,
 • do 5 kategorií v navazujících magisterských studijních programech.

Výši prospěchového stipendia v jednotlivých kategoriích upravuje každoročně vydávaný Pokyn děkana poskytování prospěchových stipendií studentům bakalářského a navazujícího magisterského studia v příslušném akademickém roce a je uvedena v Rozhodnutí o přiznání stipendia, které je příslušným studentům zasíláno na přelomu října a listopadu.

Kdy probíhá výplata prospěchového stipendia?

Prospěchové stipendium je studentům zasíláno v listopadu (za měsíce září, říjen a listopad), dále pak měsíčně (celkem 10 výplat) na účet uvedený v informačním systému. Nezapomeňte si proto ve Studisu vyplnit Váš stipendijní účet!

Doktorská stipendia

Více: články 7 až 11 ve Směrnici děkana č. 10/2021 Stipendia na Fakultě stavební VUT.