Prospěchová a doktorská stipendia

Pro stipendia platí pravidla a podmínky definované ve Směrnici děkana č. 10/2021 Stipendia na Fakultě stavební VUT.

Prospěchová stipendia

Komu může být přiznáno prospěchové stipendium?

 • studentům bakalářského studia 2., 3. nebo 4. ročníku za absolvovaný 1., 2 nebo 3. ročník studia,
 • studentům navazujícího magisterského studia 2. ročníku za absolvovaný 1. ročník studia.

Jaké jsou podmínky pro přiznání prospěchového stipendia?

 • absolvování všech zápočtů a zkoušek (bez uznání – viz čl. 2 odst. 1 písm. b výše uvedené směrnice),
 • dodržení doporučené standardní délky studia daného studijního programu (viz čl. 2 odst. 1 písm. a výše uvedené směrnice),
 • vážený studijní průměr za předchozí akademický rok pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia do 1,50 (vážený studijní průměr za předchozí akademický rok je uveden ve studentském intranetu v menu „Studium“ –> „Studium“ –> „Vážený studijní průměr“),
 • výplata stipendia končí (viz čl. 2 odst. 5 výše uvedené směrnice):
  • při přerušení studia,
  • ukončení studia,
  • zahájení řízení o ukončení studia,
  • nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek,
  • student překročil standardní dobu studia daného studijního programu.

Jak mohu o prospěchové stipendium požádat?

Student podá žádost o prospěchové stipendium na předepsaném formuláři, který je k dispozici v Intranetu „odkaz“. Žádost se podává na Studijní oddělení fakulty (kancelář A224 nebo přes podatelnu fakulty) nejpozději do 10. 10. příslušného akademického roku.

Jaká je výše prospěchového stipendia?

Výši prospěchového stipendia určuje děkan podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání prospěchového stipendia a je rozdělena:

 • do 5. kategorií v bakalářských studijních programech,
 • do 5 kategorií v navazujících magisterských studijních programech.

Výši prospěchového stipendia v jednotlivých kategoriích upravuje každoročně vydávaný Pokyn děkana poskytování prospěchových stipendií studentům bakalářského a navazujícího magisterského studia v příslušném akademickém roce a je uvedena v Rozhodnutí o přiznání stipendia, které je příslušným studentům zasíláno na přelomu října a listopadu.

Kdy probíhá výplata prospěchového stipendia?

Prospěchové stipendium je studentům zasíláno v listopadu (za měsíce září, říjen a listopad), dále pak měsíčně (celkem 10 výplat) na účet uvedený v informačním systému. Nezapomeňte si proto ve Studisu vyplnit Váš stipendijní účet!

Doktorská stipendia

Více: články 7 až 11 ve Směrnici děkana č. 10/2021 Stipendia na Fakultě stavební VUT.