Detail předmětu

Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 1

Akademický rok 2024/25

NWA019 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Modelování procesu realizace stavby – obecné předpoklady, principy a zásady analýzy a syntézy prostorové, technologické a časové struktury procesu výstavby. 2. Klasifikace stavební produkce, rozpočtářský a kalkulační software – zabezpečení vstupních dat pro systém časového plánování a řízení stavební výroby. 3. Počítačová podpora a modelování přípravy a realizace staveb v systému CONTEC pomocí stavebně technologického síťového grafu. Výstupní sestavy jakožto základní dokumenty přípravy a řízení stavby. Návaznosti a přebírání dat z výkazů výměr, rozpočtů a výrobních kalkulací do stavebně technologických projektů. 4. Činnosti v síťových grafech. Vazby mezi činnostmi – stavební připravenost. Termínové, zdrojové a kapacitní plánování. Nákladové plánování. Operativní evidence. Aktualizace časového plánu. Výstupy – grafy potřeby zdrojů jako podklad návrhu zařízení staveniště. 5. Počítačová podpora návazností ostatních dokumentů stavebně technologického projektu na technologický rozbor a časový plán – kontrolní a zkušební plán, environmentální plán, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 6. Zahájení práce v programu Microsoft Project, možnosti nastavení, typy úkolů, typy omezení. 7. Microsoft Project – struktura a tvorba časového plánu stavby, typy vazeb a jejich použití, aktualizace harmonogramu dle rozestavěnosti. 8. Plánování zdrojů v Microsoft Project – definice a správa zdrojů, přiřazení k úkolům, nákladovost. Široké možnosti tvorby výstupních sestav.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do cvičení, podklady k práci, provozní řád počítačové učebny, podmínky pro udělení zápočtu 2. Uvedení do problematiky práce s programem BUILDpower: založení zakázky, stavby, objektu, rozpočtu a tvorba harmonogramu. 3. Uvedení do problematiky časového plánování a práce s programem CONTEC: založení projektu, tvorba časového plánu postupným modelováním i s využitím typových síťových grafů, vazby, ladění a optimalizace dle limitu zdrojů. Sestavení modelu zvolené stavby v rozsahu 20 položek s důrazem na větvení síťového grafu. 4. Praktické cvičení v programu BUILDpower - sestavení položkového rozpočtu modelové stavby v rozsahu 20 položek s důrazem na využití různých oddílů, převod do CONTEC, vytvoření stavebně technologického modelu na základě převedených dat. 5. Převod rozpočtu z BUILDpower do programu Microsoft Project, převod časového plánu z CONTEC do Microsoft Project. 6. Program Microsoft Project – nastavení před zahájením práce, modelování objektu, přepočty DOBA TRVÁNÍ/PRÁCE/JEDNOTKY, vkládání vazeb, zdrojů, omezení. 7. Tvorba technologického normálu a časového plánu v programu Microsoft Project s programováním tabulky a využitím makra. 8. Zápočtový test a v případě úspěchu udělení zápočtu.