Detail předmětu

Dopravní stavby

Akademický rok 2024/25

NNB017 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU. 2. Dopravní infrastruktura, vazba na EU. 3. Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně - správní struktura ČD. 4. Základní rozdělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. 5. Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje. 6. Průjezdní průřezy, osové vzdálenosti kolejí. 7. Výhybkové konstrukce. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev – základní pojmy. 8. Konstrukce železničního svršku. 9. Městská kolejová doprava. 10. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy. Kategorie silnic a dálnic, místních komunikací, odstavné a parkovací plochy. 11. Trasa silniční komunikace, směrové a sklonové poměry, přetvoření příčného sklonu. 12. Šířkové uspořádání pozemních komunikací. Zemní těleso a odvodnění. Vozovka a její konstrukce. Bezpečnostní zařízení. 13. Příprava dat pro automatizaci projektování, projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Rozchod koleje 2. rozšíření rozchodu koleje. 3. Převýšení koleje, vzestupnice, návrh délky přechodnice. 4. Zadání projektu zdvoukolejnění úseku železniční trati. 5. Výpočet vytyčovacích parametrů oblouku s krajními přechodnicemi. 6. Inflexní motiv 7. Mezilehlá přechodnice. 8. Složený oblouk 9. Sklonové poměry. 10-12. Vypracování výkresů. 13. Odevzdání projektu zdvoukolejnění úseku železniční trati. Zápočet.