Detail předmětu

Betonové mosty 2 (DST)

Akademický rok 2024/25

NLB034 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí. Modelování mostních konstrukcí. 2. Analýza deskových a trámových mostů. 3. Analýza komorových mostů. Metoda náhradního roštu. 4. Typy konstrukcí pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí. 5. Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a posuvné skruži a letmo betonovaných. 6. Speciální problémy návrhu a provádění mostů vysouvaných a prefabrikovaných. 7. Speciální problémy návrhu a provádění mostů segmentových a letmo montovaných. 8. Analýza a speciální problémy návrhu a provádění obloukových mostů. 9. Visuté a zavěšené mosty. Lávky pro pěší. 10. Mosty stavěné na poddolovaném území. Mosty navrhované v seizmických oblastech.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Spojitý trámový most: dopravní řešení, návrh konstrukce. 2. Schematické výkresy (situace, podélný a příčný řez), statický model. 3. Zatížení, použité materiály, spolupůsobící šířka, geometrické charakteristiky. 4. Statické řešení v podélném směru – účinky zatížení. 5. Návrh předpínací výztuže v rozhodujících průřezech. 6. Návrh kabelových drah, účinky předpětí, schéma předpínací výztuže. 7. Korekce. 8. Posouzení pro mezní stavy použitelnosti – omezení napětí a trhlin. 9. Kompletace. Závěrečná korekce. 10. Odevzdání projektu. Zápočet.