Detail předmětu

Předpjaté stavební konstrukce

Akademický rok 2024/25

NLA031 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Podstata předpjatého betonu, srovnání s železobetonem, statické působení. Vlastnosti materiálů, výroba. 2. Technologie předpjatého betonu, základní terminologie. Předem a dodatečně předpjatý beton, předpínací systémy. 3.–4. Předpětí a jeho změny. Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce. Metoda ekvivalentního zatížení. Návrh předpětí metodou vyrovnání zatížení. Vliv výstavby na návrh předpjatých konstrukcí. 5 Základní principy dimenzování předpjatých prvků. Mezní únosnost prvků namáhaných osovou silou a ohybem, stav dekomprese, počáteční napjatost průřezu. Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. 6. Analýza kotevní oblasti – namáhání, výpočetní model, posouzení a vyztužení. Mezní stavy použitelnosti. Omezení napětí, mezní stav trhlin, výpočet šířky trhlin. Deformace předpjatých konstrukcí. 7.–8. Navrhování a provádění vybraných předpjatých konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. 9. Uplatnění předpětí u zděných konstrukcí – konstrukční úpravy, principy statického řešení a dimenzování. 10. Zesilování zděných konstrukcí pomocí předpětí – způsoby zesilování, provádění, statická analýza. 11. Navrhování a provádění základních typů deskových a trámových mostů z předpjatého betonu. 12. Problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a posuvné skruži, letmo betonovaných a vysouvaných. 13. Problémy návrhu a provádění mostů prefabrikovaných, segmentových a letmo montovaných.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Účinky předpětí na staticky určité konstrukce. Zadání individuálních příkladů. 2. Účinky předpětí na staticky neurčité konstrukce. Zadání individuálních příkladů. 3.–4. Projekt na téma: Návrh a posouzení předpjatého střešního vazníku. Účinky a kombinace zatížení, návrh průřezu, charakteristiky materiálů, druhy výztuže, konstrukční zásady. 5.–6. Projekt pokračování. Návrh výstřednosti a velikosti předpínací síly, návrh množství předpínací výztuže. Ověření průřezu. 7. Projekt pokračování. Změny předpětí krátkodobé (výrobní). 8. Projekt pokračování. Změny předpětí dlouhodobé (provozní). 9.–10. Projekt pokračování. Ověření návrhu podle mezních stavů použitelnosti – omezení napětí, omezení trhlin. 11. Projekt pokračování. Ověření návrhu podle mezních stavů únosnosti – namáhání ohybovým momentem. 12. Projekt pokračování. Schéma vyztužení vazníku předpínací výztuž. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.