Detail předmětu

Metoda konečných prvků

Akademický rok 2024/25

NDB016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIS zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do metody konečných prvků (MKP) těles a konstrukcí. Matematické modely a řešení MKP. Detailnosti modelů. Výchozí předpoklady pro řešení úloh mechaniky konstrukcí. 2. Řešení prutových konstrukcí. Lineární 3D matematické modely. Deformace. Napětí. Konstitutivní vztahy. Formulace lineární/pružné úlohy. 3. Matematické modely konstrukcí pro řešení inženýrských úloh (rovinná úloha, prutové modely, ohýbané desky, skořepiny, úlohy proudění tepla, jiná silová pole). Princip virtuálních prací. 4. Postup řešení MKP. Formulace 1D a 2D úlohy. Diskretizace. Rovnice rovnováhy. 5. Izoparametrické prvky. Základní úvahy. Matice tuhosti a zatěžovacího vektoru 1D a 2D prvku. Numerická integrace pro výpočet matic tuhostí a zatěžovacích vektorů. 6. Konečné prvky pro řešení prutů, desek a skořepin. 7. Modelování konstrukcí MKP. Kombinace prvků. Okrajové podmínky. Tuhá spojení. Pružiny. Singularity. 8. Generování sítě KP. Kontrola tvaru prvků a jemnost sítí. Přesnost řešení. 9. Možnosti řešení nelineárních úloh MKP. Geometrické, materiálové a kontaktní nelinearity. 10. Stanovení kritického zatížení, kolaps konstrukce. Maticový zápis úlohy stability řešení MKP a její řešení. 11. Programové vybavení pro řešení úloh MKP. Preprocesory, řešiče a postprocesory. 12. Řešení úloh s koncentrátory napětí. 13. Úvod do metody rozšířených konečných prvků.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Řešení jednoduché diskrétní úlohy pružnosti. 2. Rozbor odvození matice tuhosti prvku pro rovinnou napjatost. Výpočet posunů jednoduché stěny. 3. Výpočet matic pružnostních konstant různých typů prvků. 4. Rozbor algoritmu sestavování matice tuhosti konstrukce a zatěžovacího vektoru z různých typů prvků. Náhradní aproximační funkce pro různé typy prvků. 5. Odvození matice tuhosti izoparametrického prvku. 6. Numerická integrace – příklady použití. Zadávání okrajových podmínek. Singularity. 7. Odvození konečných prvků desek a skořepin. 8. Modelování jednoduché úlohy MKP. Kombinace prvků. Okrajové podmínky. Tuhá spojení. Pružiny. Spojování prvků. 9. Využití software pro řešení úlohy stability – tvorba modelu. 10. Výpočet kritického zatížení a rozbor výsledků. 11. Rozbor postupu modelování konstrukcí. Definice vstupních dat a výběr typů konečných prvků. 12. Analýza výsledků vybraného MKP řešení modelu konstrukce. 13. Koncentrátory napětí. Zápočet.