Detail předmětu

Aplikovaná fyzika (E)

Akademický rok 2024/25

NBB010 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní akustické veličiny. Akustika místnosti. 2. Teploměry. Roztažnost pevných látek a kapalných látek. Vliv roztažnosti na namáhání konstrukcí. Roztažnost a rozpínavost plynů. 3. Stavová rovnice plynů Základy kinetické teorie plynů. Vnitřní energie ideálního plynu. 4. První termodynamický zákon. Měrné teplo, kalorimetrická rovnice. 5. Adiabatické a polytropické děje. Druhý termodynamický zákon. Tepelné motory. 6. Skupenství a fáze látky. Přechod mezi kapalným a plynným skupenstvím. Přechod mezi pevným a kapalným skupenstvím. 7. Sublimace. Vzduch, parametry pro mikroklima. 8. Zdroje tepla, spalné teplo a výhřevnost paliv. Způsoby šíření tepla. 9. Základní pojmy vedení tepla. Stacionární vedení tepla stěnami. 10. Přestup tepla na rozhraní dvou prostředí. Stacionární vedení tepla válcovou plochou. 11. Záření černého tělesa. Fotometrie. 12. Elektrický proud. Ohmův zákon. Elektromotorické napětí, práce a výkon. Kirchhoffovy zákony, Wheatstonův můstek. 13. Vznik střídavého proudu, fektivní hodnota. Odpor, cívka, kondenzátor, rezonance. Výkon střídavého proudu.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Návody – seznámení s používanými metodami měření, metodami výpočtů, rozdělení úloh na celý semestr (cyklické střídání úloh pro dvojice studentů, seznámení s bezpečnostními předpisy pro práci na elektrických zařízeních ve studentských laboratořích. 2. Měření první laboratorní úlohy podle rozpisu. 3. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů. 4. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů. 5. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů. 6. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů. 7. Písemka a odevzdání protokolu z předchozího měření, klasifikovaný zápočet. Laboratorní úlohy: Frekvenční závislost činitele zvukové pohltivosti. Frekvenční analýza zvuku, Doba dozvuku v místnosti. Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem. Stanovení součinitele teplotní roztažnosti. Stanovení měrné tepelné vodivosti cihly nestacionární metodou. Stanovení adiabatické Poissonovy konstanty vzduchu. Stanovení cejchovní křivky termočlánku. Stanovení cejchovní křivky termistoru. Stanovení cejchovní křivky termodiody. Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla. Závislost součinitele absorpce světla v průsvitných látkách na vlnové délce světla. Stanovení celkového světelného toku bodového zdroje.