Detail předmětu

Aplikovaná fyzika

Akademický rok 2024/25

NBA007 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPA-SIS letní semestr 1. ročník

NKC-SIS letní semestr 1. ročník

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Typy pórů, pórovitost, vzdušná vlhkost absolutní a relativní, fyzisorpce a chemisorpce. 2. Sorpční izotermy: (a) Harkinse a Juryho, (b) Langmuira, (c) Brunauera, Emmeta a Tellera (BET). 3. Třífázový systém, potenciál pórové vody, retenční čára vlhkosti. 4. Měřící metody, hystereze retenční čáry, rozbor retenčních čar. 5. Základy nerovnovážné termodynamiky. 6. Fenomenologické transportní rovnice, Fourierovy rovnice vedení tepla. 7. Nelineární teplotní profily ve stavebních konstrukcích. 8. Fickovy rovnice difúze a jejich řešení. 9. Izotermická a neizotermická difúze. 10. Nelineární tlakové profily vodní páry v konstukcích. 11. Termodifúze (Soretův jev), transport vlhkosti ve třech vlhkostních oblastech: pod-hygroskopické, hygroskopické a nad-hygroskopické. 12. Klasický a zobecněný Glaserův kondenzační model. 13. Vnitřní akustika.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

Témata a náplň laboratorních cvičení: 1. Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem (měření) 2. Stanovení součinitele teplotní roztažnosti pevných látek (měření) 3. Stanovení měrné tepelné vodivosti cihly nestacionární metodou (měření) 4. Stanovení adiabatické Poissonovy konstanty vzduchu (měření) 5. Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla (měření) 6. Frekvenční závislost činitele zvukové pohltivosti (měření) 7. Frekvenční analýza zvuku (měření) 8. Doba dozvuku v místnosti (měření) 9. Stanovení drsnosti lomových ploch konfokálním mikroskopem (měření) Během celého semestru studenti řeší zadaný soubor numerických problémů a svoje výsledky průběžně odevzdávají ke kontrole učitelům, aby provedli kontrolu výsledků.