Detail předmětu

Fyzika látek

Akademický rok 2024/25

DBB014 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-M letní semestr 1. ročník

DPA-M letní semestr 1. ročník

DKC-M letní semestr 1. ročník

DPC-M letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Struktura látek: pevné látky, krystalické látky, nekrystalické látky, amorfní látky, zrnité látky, kvazi-krystaly. 2. Měkké látky, tekuté krystaly, polymery, komplexní tekutiny, gely, pěny, emulse. 3. Mechanické vlastnosti: napětí / zatížení, deformace pevné látky, pružnost, poddajnost, tekutost, viskozita. 4. Měření viskozity, reologické vlastnosti, kohezní síly, povrchové napětí a kapilarita. 5. Tepelné vlastnosti: tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, molární tepelná kapacita. 6. Teplotní roztažnost, přenos tepla, fonony, Debyeova teorie. 7. Tepelná vodivost, součinitel tepelné vodivosti, proudění tepla, teplotní záření. 8. Měření teploty: Seebeckův jev, Peltierův jev, Thomsonův jev, termoelektrické napětí, termočlánky, termistory. 9. Odporové teplotní detektory (RTD), pyrometry, infračervená termometrie, Langmuirova sonda, ostatní teploměry. 10. Fázové přechody: fáze, Gibbsovo fázové pravidlo, fázový diagram, pevné, kapalné a plynné skupenství látek. 11. Skupenské teplo, reálné plyny, kondenzace, vodní pára, vlhkost materiálů, vlhkost vzduchu. 12. Elektrické vlastnosti látek: elektrické vlastnosti plynů, elektrické vlastnosti kapalin (elektrolyty), Faradayovy elektrolytické zákony. 13. Pásová teorie pevných látek, elektrická vodivost pevných látek.