Detail předmětu

Výuka v terénu (K)

Akademický rok 2024/25

BN003 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Výuka v terénu

1 týden, 240 hod./týden, povinné

Osnova

1-3. den Zaměření prostorové polohy trati, zemního tělesa a objektů železničního spodku, vyhodnocení směrových a sklonových poměrů. Návrh nových parametrů konstrukčního a geometrického uspořádání. Dispoziční uspořádání jednoduché výhybky, přesná nivelace výškové polohy. Zaměření části železniční stanice. 4.-7. den Zaměření situace a terénu. Návrh rekonstruovaného řešení – směrové a výškové řešení, šířkové uspořádání, příčné řezy. Návrh křižovatky, parkoviště podle místních podmínek. Praktická aplikace diagnostických metod např. statická zatěžovací deska, jádrový vývrt, vizuální prohlídka s klasifikací podle Katalogu poruch netuhých vozovek TP 82, měření nerovností čtyřmetrovou latí, posouzení drsnosti povrchu vozovky – stanovení makrotextury pískem. 8. den Seznámení v terénu se základními metodami inženýrskogeologického průzkumu, dokumentace vrtných prací, průzkumná souprava G10, lehká penetrační souprava, vyhodnocení stavebně-geologického průzkumu. Přepočet únosnosti mostního objektu. 9. den Vytyčení nové prostorové polohy koleje, vytyčení k zajišťovacím značkám. Praktická aplikace diagnostických metod, statická a dynamická zatěžovací zkouška. 10. den Praktické vytyčení podle navrženého projektu silniční komunikace.