Detail předmětu

Městské komunikace

Akademický rok 2024/25

BM003 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Úvod do MK, urbanistická struktura sídelních útvarů a velkých měst. Funkční třídy MK. 2.Šířkové uspořádání městských komunikací. 3.Vzorové příčné řezy - detaily 4.Návrhové prvky místních komunikací dle ČSN 73 6110 z ledna 2006. 5.Úrovňové křižovatky, sjezdy, místa ležící mimo vozovku, výhybny, obratiště a účelové komunikace ve městě. 6.Okružní křižovatky a jejich využití a použití dle našich a zahraničních předpisů. 7.Přechody pro chodce a místa pro přecházení. 8.Vyhláška 398/2009 a úpravy městských komunikací dle této vyhlášky. 9.Návrh parkovacích ploch, zastávek BUS a MHD. 10.Navrhování dopravního zklidňování, pěších zón, veřejných prostor a obytných zón. 11.Návrh stezek pro cyklisty. 12.Mimoúrovňové křižovatky. 13.Základní informace dopravní inženýrství

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Harmonogram je vždy novelizován na začátku semestru.