Detail předmětu

Betonové mosty 1

Akademický rok 2024/25

BL012 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod. Vývoj mostního stavitelství. Základní pojmy. Rozdělení mostů. Hlavní části mostů. Prostorová úprava. 2. Zatížení. Materiály pro stavby mostů a jejich vlastnosti. Zásady navrhování mostů a nosné konstrukce. 3. Mosty kamenné, cihelné a z prostého betonu. Propustky - typy, zatížení, dimenzování. 4. Deskové mosty - konstrukční uspořádání, statické působení. 5. Desky kolmé, šikmé a nepravidelné. Přesné a přibližné metody výpočtu desek. Rozpěrákové působení. 6. Desky z předpjatého betonu sestavené z prefabrikovaných prvků - výztuž, předpínání, metody výpočtu. 7. Zásady navrhování základních typů monolitických trámových mostů. 8. Zásady navrhování základních typů trámových mostů z prefabrikovaných prvků. 9. Příslušenství silničních a železničních mostů. Izolace. Chodníky a římsy. Záchytné bezpečnostní zařízení. 10. Mostní závěry. Odvodnění. Ložiska ocelová, betonová, elastomerová a kombinovaná. 11. Spodní stavba - opěry, křídla a mezilehlé podpěry. Izolace a povrchová úprava. Úložný práh. Úprava za opěrou.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Železobetonový most: Návrh a posouzení nosné konstrukce deskového mostu: návrh mostního objektu, prostorové uspořádání, osazení do terénu, svršek, uložení a vybavení. 2. Zatížení (stálé a proměnné – svislé pohyblivé), výpočet statických veličin zjednodušenou metodou (metoda spolupůsobící šířky), kombinace statických veličin. 3. Dimenzování pro mezní stav únosnosti – materiály, krytí a návrh výztuže, posouzení na ohyb, posouzení na smyk, návrh příčné výztuže, kotvení výztuže. 4. Posouzení pro mezní stavy použitelnosti – omezení napětí, omezení trhlin, omezení průhybu. 5. Výkresy dispozičního řešení a výztuže. 6. Spodní stavba mostu: Návrh a posouzení opěry – únosnost, stabilita, zavěšené křídlo. 7. Úložný práh, závěrná zeď. 8. Konstrukční prvky umožňující dilataci nosné konstrukce mostu: Výpočet dilatací, návrh prvků, nastavení prvků pro různé montážní teploty. 9. Most z podélných předpjatých dílců: Návrh konstrukce, zatížení, příčné spolupůsobení nosníků, statické veličiny, princip dimenzování, zásady vyztužování. 10. Závěrečná korekce. 11. Odevzdání projektu. Zápočet.