Detail předmětu

Předpjatý beton

Akademický rok 2024/25

BL011 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Podstata předpjatého betonu. Srovnání se železobetonem. Statické působení. Materiálové vlastnosti betonu. 2. Betonářská a předpínací výztuž. Technologie předpjatého betonu, základní terminologie. Předem předpjatý beton. 3. Dodatečně předpjatý beton, technologie, předpínací systémy. 4.-5. Ztráty předpětí u předem a dodatečně předpjatého betonu. Fáze působení předpjaté konstrukce. 6. Účinky předpětí na konstrukce. Metoda ekvivalentního zatížení. Konkordantní kabel, transformace kabelu. 7. Návrh předpětí metodou vyrovnání zatížení. Omezení normálových napětí. Odolnost proti vzniku trhlin. 8. Statická analýza postupně budovaných konstrukcí, nehomogenita konstrukcí. Řešení reologických účinků. 9. Mezní únosnost prvků namáhaných osovou silou a ohybem, stav dekomprese, počáteční napjatost průřezu. 10. Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. 11. Analýza kotevní oblasti - namáhání, výpočetní model a posouzení. Vyztužení kotevní oblasti. 12. Mezní stavy použitelnosti. Mezní stav trhlin, působení betonu v tahu po vzniku trhlin. 13. Výpočet šířky trhlin. Deformace předpjatých konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Dodatečně předpjatý mostní nosník - projekt: Zatížení, návrh průřezu, charakteristiky materiálů, druhy kotev, konstrukční zásady, návrh velikosti předpínací síly a její výstřednosti. 2. Ověření návrhu předpínací síly metodou vyrovnání účinků zatížení, návrh kabelů a trasování kabelových drah. 3. Účinky předpětí na konstrukce - příklady. 4. Dodatečně předpjatý mostní nosník - projekt (pokračování): Účinky zatížení, počáteční (kotevní) napětí, okamžité změny předpětí. 5. Zjednodušený výpočet časově závislých změn předpětí. Průběh velikosti přepínací síly v čase. 6. Korekce. 7. Mezní stavy použitelnosti - mezní stav omezení napětí, omezení trhlin (dekomprese). 8. Mezní stav únosnosti - ohyb. 9. Mezní stav únosnosti - smyk, návrh smykové výztuže. 10. Ověření kotev, návrh výztuže v kotevní oblasti, výkres předpínací a betonářské výztuže. 11. Mezní stavy použitelnosti - průhyb nosníku. Korekce. 12. Účinky předpětí na konstrukce (pokračování): Účinky předpětí u postupně prováděných konstrukcí - příklady. 13. Odevzdání projektu, zápočet.