Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2 (APS)

Akademický rok 2024/25

BHA041 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Konstrukční systémy – stěnové zděné – konstrukční a materiálové požadavky, zdivo cihelné a tvárnicové (druhy a materiály tvárnic, vazby, únosnost, dotvarování a sedání zdiva) a druhy malt. 2. Zdivo kamenné a smíšené – materiálové řešení, vlastnosti a konstrukční principy, otvory v nosných stěnách, překlady nad otvory. 3. Konstrukční systémy – stěnové - monolitické betonové, montované. Vícevrstvé konstrukce – konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře – materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy. 4. Fasády objektů - řešení vnějších plášťů, požadavky, materiálová řešení, způsoby provedení, ukázky možných řešení. 5. Vodorovné konstrukce věnců a překladů – přehled, požadavky, vazba na svislé nosné konstrukce, statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů. 6. Svislé nenosné stěny, požadavky na příčky. Příčky zděné, monolitické, montované, skleněné a pohyblivé. Nosné a nenosné části budov – vzájemné vztahy, dilatační spáry – druhy, materiálové a konstrukční řešení. 7. Komínová a ventilační tělesa – zásady pro navrhování a provádění, vazba na dispoziční řešení, terminologie, ukázky možných řešení a způspbů provádění. 8. Výplně otvorů - požadavky a způsoby zabudování, požadavky z pohledu tepelné techniky a akustiky, vlastnosti a varianty materiálového řešení. 9. Konstrukce převislé a ustupující (balkony, lodžie, pavlače, terasy, akrýře, římsy) materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika. 10. Úpravy povrchů a dilatace - dělení vnitřních omítek, požadavky na ně kladené, sspecifika a vlastnosti, způsoby provádění. Dilatování objektů, typy dilatačních řešení, způsoby řešení a požadavky na dilatační konstrukce. 11. Podlahové konstrukce - normativní požadavky, základní dělení, vlastnosti podlah, materiálová řešení a způsoby provádění, ukázky možných řešení. 12. Hydroizolace - základní dělení, materiálová řešení, popis a terminologie, příklady skladeb, ukázky provádění, drenáže budov. 13. Zábradlí, rampy a žebříky - normativní požadavky, základní dělení, výška zábradlí, ukázky možných řešení.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Cílem cvičení je hloubějisi procvičit normu používanou pro kreslení výkresů stavebních částí a představení výstupů při návrhu objektů pozemního stavitelství (půdorys a řezy nepodsklepeným objektem o 3 NP). Výstupy jsou řešeny formou studií nebo formou výkresů. 1. Úvod do cvičení. Normy používané pro kreslení výkresů stavebních částí. Úpravy výkresů a studií. Rozměry a úprava výkresových listů. Měřítka. Čáry na výkresech pozemních staveb. 2. Literární rešerše k zadanému tématu. Seznámení se s normovými požadavky a legislativou platnou pro administrativní objekty, výpis hlavních informací formou studie. 3. Zadání dispozičního řešení k administrativní budově, informace plynoucí z literární rešerše, zopakování požadavků na samotný objekt a způsob zakreslení samotné studie. 3. Konzultace zpracování zadaného tématu, možné způsoby řešení, zásahy do stávajících dispozic. 4. Osazení objektu do terénu - vysvětlení konstrukce osazení, výškopis a polohopis objektu, zjištění výšek nutných pro další výkresy 5. Návrh schodišťového prostoru, návrh samotného schodiště, půdorysy jednotlivých podlaží a řez celým schodišťovým prostorem 6. Zadání stavebního výkres a zakreslování dle platných norem půdorysu 1 NP, řešeného objektu administrativní budovy. 7. Zadání stavebního výkres a zakreslování dle platných norem půdorysu 2 NP, řešeného objektu administrativní budovy 8. Konzultace zpracování zadaného tématu, možné způsoby řešení, vysvětlení zakreslovacích zásad a častých chyb. 9. Návrh monolitické stropní konstrukce, orientační dimenzování nosných prvků, způsob zakreslení a detaily. 10. Zadání stavebního výkres a zakreslování dle platných norem řezu A-A, řešeného objektu administrativní budovy. 11. Zadání stavebního výkres a zakreslování dle platných norem technických a architektonických pohledu, řešeného objektu administrativní budovy 12. Zadání technické zprávy pro řešený objekt. 13. Kompletace a odevzdání.