Detail předmětu

Stavební mechanika 1

Akademický rok 2024/25

BDA015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

 1. Úvod, obsah předmětu. Úkoly stavební mechaniky. Základní pojmy, principy a axiomy. Rovinné a prostorové soustavy sil
 2. Jednoduché staticky určité nosníky. Výpočtový model, zatížení, podepření. Statická a kinematická určitost. Výpočet podporových reakcí.
 3. Vnitřní síly. Diferenciální podmínky rovnováhy. Průběhy vnitřních sil.
 4. Řešení přímých rovinných nosníků. Nosník prostý a konzolový. Nosník s převislými konci.
 5. Lomený rovinný nosník.
 6. Šikmý rovinný nosník.
 7. Rovinné složené nosníkové soustavy.
 8. Rovinné příhradové nosníky. Zakřivený prut – oblouk. Jednoduchý prostorový nosník.
 9. Průřezové charakteristiky rovinných obrazců. Steinerova věta. Poloměr a elipsa setrvačnosti.
 10. Základní pojmy teorie pružnosti. Napětí, posunutí, deformace. Prostý tah a tlak.
 11. Prostý smyk. Prostý ohyb. Smyk za ohybu. Smyk v tenkostěnných nosnících, střed smyku.
 12. Kroucení. Stabilita a vzpěrná pevnost tlačených prutů.
 13. Složená namáhání prutu.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

 1. Rovinné soustavy sil. Rovnováha a ekvivalence.
 2. Jednoduché staticky určité nosníky – výpočet reakcí.
 3. Jednoduché staticky určité nosníky – složky výslednice a průběhy vnitřních sil.
 4. Šikmý a lomený nosník. Rovinné složené nosníkové soustavy.
 5. Gerberův nosník. Rovinné příhradové nosníky – styčníková a průsečná metoda
 6. Průřezové charakteristiky složených obrazců – masivní a válcované průřezy. Návrh a posudek ohýbaných prvků – normálová napětí.
 7. Zápočet