Detail předmětu

Matematika 4

Akademický rok 2024/25

BA004 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Diskrétní a spojitá náhodná veličina (náhodný vektor), rozdělovací funkce. Pravděpodobnost. 2. Vlastnosti pravděpodobnosti. Distribuční funkce. Vlastnosti distribuční funkce. 3. Vztahy mezi rozdělovací a distribuční funkcí náhodné veličiny. Marginální náhodný vektor. 4. Nezávislé náhodné veličiny. Číselné charakteristiky náhodných veličin: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient, modus, kvantily. Pravidla pro výpočet střední hodnoty a rozptylu. 5. Číselné charakteristiky náhodných vektorů: kovariance, korelační koeficient, kovarianční a korelační matice. 6. Některé zákony diskrétního rozdělení – klasické, alternativní, binomické, Poissonovo – definice, použití. 7. Některé zákony spojitého rozdělení – rovnoměrné, exponenciální, normální i vícerozměrné - definice, použití. 8. Chí- kvadrát rozdělení, Studentovo rozdělení – vznik, použití. Náhodný výběr. Výběrové statistiky. 9. Rozdělení výběrových statistik. Bodový odhad parametrů rozdělení. Požadované vlastnosti odhadu. 10. Intervalový odhad parametrů rozdělení. 11. Testování statistických hypotéz - podstata. Testy o parametrech normálního rozdělení. 12. Testy dobré shody. Chí – kvadrát test. Základní pojmy regresní analýzy. 13. Lineární model.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Výběrová rozdělovací funkce. Histogram. 2. Rozdělovací funkce náhodné veličiny. Pravděpodobnost. 3. Distribuční funkce. Vztahy mezi rozdělovací a distribuční funkcí. 4. Transformace náhodných veličin – pouze na cvičení. 5. Marginální a simultánní náhodný vektor. Nezávislost náhodných veličin. 6. Výpočet střední hodnoty, rozptylu, směrodatné odchylky, variačního koeficientu, modu a kvantilů náhodné veličiny. Pravidla pro výpočet střední hodnoty a rozptylu. 7. Korelační koeficient. Písemka. 8. Výpočet pravděpodobnosti v případech speciálních zákonů rozdělení pravděpodobnosti - alternativní, binomické, Poissonovo. 9. Výpočet pravděpodobnosti v případě normálního rozdělení. Práce se statistickými tabulkami. 10. Výpočet realizací výběrových statistik. Aplikační příklady na jejich rozdělení. 11. Výpočet realizací intervalového odhadu parametrů normálního rozdělení. 12. Testování hypotéz o hodnotách parametrů normálního rozdělení. 13. Testy dobré shody. Zápočet.