Detail předmětu

Základy deskriptivní geometrie

VAC001 předmět není zařazen v žádném studijním plánu

Eukleidovské konstrukce v rovině, shodná a podobná zobrazení v rovině, konstrukce elipsy na základě ohniskových vlastností, základy stereometrie, základy rovnoběžného a středového promítání, perspektivní afinita, perspektivní kolineace, křivka afinní ke kružnici. kótované promítání, základy kolmé axonometrie.

Garant předmětu

Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Výsledky učení předmětu

Student zvládne konstrukci elipsy, základy stereometrie a perspektivní afinity, perspektivní kolineace, základy rovnoběžného a středového promítání. Zvládne základy kótovaného promítání a kolmé axonometrie, konstrukci základních úloh a zobrazí jednoduchá geometrická tělesa v těchto projekcích.

Prerekvizity

Základní znalosti geometrie v rovině a základy stereometrie v rozsahu střední školy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT - přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné splnění testů, docházka je povinná.

Cíl

Zvládnout eukleidovské konstrukce, shodná a podobná zobrazení v rovině. Zvládnout konstrukci elipsy na základě ohniskových vlastností. Zvládnout základy stereometrie. Zvládnout základy rovnoběžného a středového promítání. Pochopit princip perspektivní afinity, perspektivní kolineace a umět perspektivní afinitu a kolineaci použít při řešení příkladů. Pochopit a zvládnout základy promítání: Mongeova, kolmé axonometrie. Rozvinout prostorovou představivost a zvládnout prostorové řešení jednoduchých úloh. Umět zobrazit jednoduchá geometrická tělesa a plochy v jednotlivých projekcích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Konstrukce základních útvarů v rovině (eukleidovské konstrukce, shodná a podobná zobrazení). Rozšířený eukl. prostor. Konstrukce elipsy.
2. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní afinita, perspektivní kolineace, příklady.
3. Afinní obraz kružnice. Základy stereometrie. Jednoduchá tělesa - rozbor. Systém základních úloh. Úvod do kótovaného promítání.
4. Kótované promítání. Základní úlohy.
5. Kótované promítání. Průmět kružnice. Konstruktivní úlohy.
6. Kótované promítání. Konstruktivní úlohy. Zobrazení tělesa.
7. Kótované promítání. Zobrazení tělesa.
8. Základy kolmé axonometrie.
9. Kolmá axonometrie. Úlohy polohy.
10. Zápočty.