Detail předmětu

Vodohospodářská infrastruktura

MP001 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program nW > W povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Předmět se zabývá odvodňováním urbanizovaných celků v návaznosti na hydrologické, hydraulické a další aspekty – především stavebně - technologické problémy výstavby stokových sítí. Materiály stokových sítí. Spolehlivost a řízení stokových systémů. Základní normativní podklady navrhování, posuzování a řízení odvodnění urbanizovaných celků. Příprava absolventů předmětu je zaměřena na práci v širší oblasti (tedy příprava posluchače pro oblasti projektové činnosti, výstavby, legislativy, inženýrské činnosti) vodního hospodářství.

Garant předmětu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Student získá schopnost orientace v technologických procesech čištění odpadních vod, navrhovat čistírny odpadních vod, provádět výpočty množství a jakosti odpadních vod a návrh dimenzí základních technologických uzlů, navrhovat profily stokové sítě včetně trubního materiálu, schopnost orientovat se a pracovat s projektovou dokumentací stokových sítí a čistíren odpadních vod.

Prerekvizity

Chemie a technologie vody, Hydrologie, Hydraulika, Navrhování stavebních konstrukcí.

Korekvizity

Technologie používané pro úpravu vody

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a videosekvencí z reálných objektů ČOV, poskytnutí vzorové projektové dokumentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Cíl

Odvádění odpadních vod z urbanizovaného území, základy navrhovani a provozovaní stokových sítí, technologický a hydraulický výpočet ČOV, používané technologie čištění odpadních vod a zpracování kalů, postup intenzifikace ČOV, základy provozu ČOV

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Vývoj oboru stokování, městské odvodnění, základní pojmy, legislativa.
2. Stokové soustavy a způsoby dopravy odpadních vod.
3. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch.
4. Hydraulika stokových sítí, odlehčovací komory, generely odvodnění.
5. Stokové sítě a kanalizační přípojky. Hospodaření s dešťovými vodami.
6. Objekty na stokových sítích. Strategie ochrany vodních toků.
7. Exkurze na ČOV Modřice.
8. Vývoj, historie, dimenzování ČOV a MČOV. Mechanické a chemické čištění odpadních vod.
9. Biologické čištění odpadních vod, aktivační proces.
10. Moderní metody odstraňování sloučenin dusíku a fosforu.
11. Aerace a separace aktivovaného kalu. Systémy s biomasou přisedlou.
12. Kalové hospodářství ČOV, finální likvidace kalu.
13. Anaerobní čištění odpadních vod.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

Stokování
1. Hydraulický výpočet proudění v kruhovém profilu
2. Dimenzování stokových sítí
3. Návrh trasy stokové sítě, hydrotechnická situace, výpočet odtoku splaškové odpadní vody z urbanizovaného území
4. Návrh dimenzí potrubí stokové sítě racionální metodou
5. Podélný profil stoky

Čištění odpadních vod
6. Průtoky na ČOV, základní schémata ČOV
7. Mechanické předčištění - česle
8. Mechanické předčištění - lapák písku
9. Mechanické čištění - usazovací nádrž
10. Biologický stupeň - aktivační nádrž
11. Biologické čištění - dosazovací nádrž
12. Kalové hospodářství - produkce kalu
13. Zápočet