Detail předmětu

Vybrané stati z technologie staveb

DW61 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > PST povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > PST povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > PST povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > PST povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Výběr z nových stavebních technologických procesů při realizaci stavebních objektů různých konstrukčních soustav. Progresivní postupy u vybraných prací z hlediska materiálových a technologických, vyplývající z nejnovějších poznatků stavebního výzkumu a technického rozvoje. Experimentální ověření stávajícího skutečného stavu řešené stavební technologie a její vyhodnocení.

Garant předmětu

doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Výsledky učení předmětu

Student si prohloubí znalosti z vybraných oblastí technologie staveb se zaměřením na využívání nových technologií, materiálů, stavebních systémů a technologických postupů. Bude schopen analyzovat stávající stav řešené problematiky. Naučí se experimentálně sledovat a ověřovat obsah a průběh vybraných stavebních technologií. Součástí výuky bude srovnání stávajícího stavu a nově zjištěných skutečností v souvislosti s prováděním sledovaných stavebních systémů a jejich vyhodnocení.

Prerekvizity

Znalosti technologických postupů prací vnitřních a dokončovacích a základní znalosti při rekonstrukci staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Seznámit studenta s novými technologickými postupy, využíváním nových materiálů a hmot. Na přednášky jsou pravidelně zváni zástupci firem kteří ukazují speciální způsoby používání nových materiálů na základě nejnovějších poznatků vědy. Poukazují na zvláštnosti těchto materiálů a na případné odlišnosti při provádění oproti tradičním technologickým postupům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

V rámci harmonogramu doktorského studia jsou vedeny individuální konzultace v součinnosti s odborníky z praxe. Konzultace jsou zaměřené na seznámení studentů s nejnovějšími trendy ve výstavbě a aplikací těchto poznatků do semestrální práce. Tento kurz je postaven na zásadách práce s audiovizuální technikou.
1. - 4. Seznámení s náplní předmětu - induviduální zadání tématu.
5. - 8. Konzultace zadaných témat podle požadavků jednotlivých studentů - individuální termíny.
9. - 11. Předkládání rozpracovaných témat prezentací.
12. - 13. Kontrola konečné fáze prezentace výsledků.