Detail předmětu

Teorie energie a prostředí budov

DT62 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Řešení dílčího tématu z vybrané oblasti energetické bilance budov, energetického chování soustav technických zařízení budov a techniky prostředí staveb formou teoretické a případně experimentální práce.

Garant předmětu

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Prerekvizity

Aplikovaná fyzika, aplikovaná matematika, počítačové modelování, anglický jazyk, základy experimentálního měření v oblasti TZB, základy energetického hodnocení staveb, interní mikroklima budov.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Teoretické a experimentální znalosti potřebné k řešení energetických bilancí budov, přenosu energie a hmoty v soustavách TZB a zajištění kvality vnitřního prostředí budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

Zadání a formulace řešeného tématu.
Samostatné studium odborné literatury.
Tvorba rešerší.
Vytvoření modelu řešeného tématu.
Stanovení okrajových podmínek řešení.
Stanovení zjednodušujících podmínek řešení.
Vlastní teoretické řešení úlohy.
Experimentální ověření teoretického řešení úlohy.
Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy.
Zpracování a zobecnění výsledků řešení.
Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy.
Prezentace a diskuse zpracované práce.