Detail předmětu

Stabilita a revitalizace koryt vodních toků

DRB028 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Přirozená korytotvorná činnost vodních toků, odezva přirozených toků na provedené zásahy. Vznik, vlastnosti a transport splavenin. Vliv splavenin v toku na změny drsnosti. Deformace jednotlivých částí přirozených i upravených koryt vodních toků při proudění. Revitalizace vodních toků je jednou z možností nápravy nevhodných úprav provedených v minulosti, ale také realizace vhodné úpravy koryta (nádrže) po ekologické havárii, přírodní katastrofě apod. Revitalizované - "znovuoživené" koryto říčního toku by se mělo co nejvíce podobat korytu přirozenému. Zde je zásadní rozdíl mezi revitalizací a soustavnou úpravou toku.

Garant předmětu

prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Prerekvizity

Říční hydraulika - matematické modely proudění, mechanicko-fyzikální vlastnosti zemních materiálů, základní biologie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Hodnocení stability koryt vodních toků jako ekologické páteře území.
Fyzikální základy, teoretické podklady a teoreticko-empirické výpočtové vztahy.
Seznámení s důležitostí revitalizací, jako jednou z možností obnovy všech základních funkcí říčního koryta po nevhodné úpravě v minulosti, či živelné katastrofě, získání schopnosti samostatně vypracovat projekt revitalizace vodního toku či nádrže.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Základní informace a pojmy z oblasti ekologie, biologie, dendrologie a fytocenologie.
2.–4. Výběr lokality pro vytvoření projektu revitalizace, získání podkladů.
5.–8. Osobní prohlídka dané lokality, doplnění podkladů na místě, posouzení stávajícího stavu - metoda Stanovení indexu QBR, metoda Šlezingr-Úradníček 2002.
9.–12. Vypracování návrhu revitalizace, včetně posouzení hydraulických charakteristik a návrhu břehové vegetace.
13. Odevzdání práce.