Detail předmětu

Vybrané statě z teorie inženýrských staveb

DR77 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ph.D. prez. program nD > MGS nepovinný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

Předmět „vybrané statě z teorie inženýrských staveb“ je zaměřen především na problematiku technického řešení dopravních staveb v základním členění – vodní cesty, pozemní komunikace, železniční stavby. Student bude seznámen se základy návrhu jednotlivých staveb, technickými parametry, přípravou projektové dokumentace, problematikou zajištění provozu a současným stavem.

Garant předmětu

prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Student si prohloubí znalosti v oblasti celého systému dopravní infrastruktury, organizaci a řízení dopravy. Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen:
- porozumět technickým řešením vodních cest,
- porozumět technickým řešením pozemních komunikací,
- porozumět technickým řešením železniční infrastruktury,
- vysvětlit jednotlivé dopravní modely,
- získat technické údaje potřební pro ekonomické hodnocení.

Prerekvizity

Základní znalosti konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

Korekvizity

Nejsou vyžadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání vypracovaných ukolů dle úvodního zadání, docházka minimálně 80%.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Vodní cesty – technické řešení (problematika splavnění vodního toku, klasifikace vodních cest, evropská a lokální).
2. Vodní cesty – stavební objekty (jez, plavební komora – vystrojení, rejdy).
3. Vodní cesty – lodní soupravy na vodních cestách ČR (tlačné lodní soupravy).
4. Využití vodních cest, ukázky realizací v ČR a ve světě dopravní model.
5. Pozemní komunikace (členění podle legislativy, skladebné prvky PK, předpisy, stupně projektové dokumentace).
6. Navrhování pozemních komunikací (směrové vedení, výškové vedení, šířkové uspořádání, konstrukce vozovky).
7.–8. Dopravní inženýrství (průzkumy, kapacita komunikací, kapacita křižovatek, dopravní prognózy), dopravní model.
9. Drážní infrastruktura, členění drah podle legislativy, členění na subsystémy, jednotný evropský železniční systém (interoperabilita).
10. Navrhování kolejové infrastruktury drážních staveb (geometrické parametry koleje, konstrukce železničního svršku a spodku).
11. Subsystémy Řízení a zabezpečení (zabezpečovací zařízení) a Energie (napájecí systémy, trakční vedení).
12. Organizace drážní dopravy, železniční stanice a uzly, propustnost sítí.
13. Závěrečné shrnutí, provázání technických parametrů staveb do podkladů pro ekonomická hodnocení.