Detail předmětu

Vodárenství

DPB031 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Metody analýza spotřeby vody, modely predikce potřeby vody, optimalizace návrhu systémů zásobování pitnou vodou, optimalizace tlakových poměrů, modely hydraulické analýzy vodovodních sítí, ztráty vody a metody jejich snižování, technické prostředky pro lokalizaci úniků, hodnocení technického stavu vodárenských systému, kritéria hodnocení, plánování rekonstrukcí, spolehlivost vodárenských systémů, modelování kvality vody při její distribuci.

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Schopnost orientace v nejnovějších technologických procesech úpravy pitné vody a v oblasti navrhování a provozování vodárenských systémů včetně jejich implementace v konkrétních reálných podmínkách. Znalosti o aktuálních vědeckovýczkumných projektech řešených v ČR a v EU.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni předmětů BP003 Vodárenství a CP053 Vybrané statě z vodárenství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování formou individuálních konzultací a zpracováním seminární práce na zvolené téma

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení účasti a aktivity na konzultacích, termín odevzdání a kvalita zpracované seminární práce.

Cíl

Prohloubit znalosti z oblasti veřejného zásobování pitnou vodou se zaměřením na navrhování vodárenských systémů, stanovení a zvýšení spolehlivosti dodávek vody, plánování rekonstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.- 2. Analýzy spotřeby vody, metody výpočtu potřeby vody.
3.– 4. Optimalizace navrhování struktury vodárenských systémů.
5.– 6. Optimalizace tlakových poměrů vodovodních sítí.
7.- 8. Ztráty vody, způsoby jejich vykazování, ekonomická úroveň ztrát vody, chytré vodoměry.
9.- 10. Ukazatele technického stavu a způsoby jejich stanovení.
11. Posuzování technického stavu vodárenských systémů.
12. Plánování rekonstrukcí.
13. Riziková analýza vodárenských systémů.