Detail předmětu

Jakost vody v povodí

DPB028 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Předmět navazuje na čištění odpadních vod. Cílem je seznámení s základními charakteristikami vody, základy hydrobiologie, druhy znečišťovatelů a jejich efekty, metodami vyhodnocení kvality vody. Předmět se zabývá podzemními vodami, povrchovými vodami a kvalitou vody ve vodních nádržích. Důležitou součástí předmětu jsou také havárie na vodách a jejich sanace, řízení kvality vody a zákonná opatření pro ochranu vod v ČR. Poslední kapitola je věnována simulačním modelům pro modelování kvality vody v recipientu (QUAL2E).

Garant předmětu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Schopnost orientace v nově se objevujících látkách ohrožujících jakost a nezávadnost vod. Specifika srážkových, povrchových a podzemních vod. Schopnost využívat matematické modely jakosti vody.

Prerekvizity

Chemie, hydrologie

Korekvizity

žádné souběžné znalosti nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná a ústní část zkoušky.

Cíl

Charakteristika vod, znečištění srážkových, povrchových a podzemních vod. Matematické modelování kvality vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, význam a funkce vod, historie.
2. Hydrobiologie.
3. Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, změna jakosti vody, závadné látky.
4. Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, odpadní vody městské, splaškové, srážkové, průmyslové.
5. Srážkové vody, znečištění, kyselé srážky, vliv znečištěných srážkových vod na jakost vod.
6. Podzemní vody, znečištění, migrace a samočištění, šíření znečištění.
7. Podzemní vody, ochrana podzemních vod, hydrogeologický průzkum, opatření na ochranu podzemních vod.
8. Povrchové vody, čistota a znečišťování, samočištění, kyslíkové poměry na toku.
9. Povrchové vody, kyslíkový režim v toku, směšování, jakost vod a jejich klasifikace, vypouštění odpadních vod do povrchových vod.
10. Matematické modelování jakosti vody v tocích.
11. Matematické modelování jakosti vody v nádržích.
12. Havarijní stavy v čistotě vod, rozdělení havárií, průběh havárií, řešení havárií
13. Ochrana vod v ČR.