Detail předmětu

Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářství

DPB026 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Lineární propgramování, nelineární programování, kombinatorické metody, multikriteriální optimalizační úlohy, teorie grafů, metody síťové analýzy, řízení projektů, poruchovost a spolehlivost systémů, modelování spolehlivosti, neuronové sítě, genetické algoritmy, analýza a řízení rizik

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Schopnost orientovat se v obecných optimalizačních úlohách a dostupných a známých metodách jejich řešení. Zvládnout matematický aparát jednoduchých optimalizačních úloh a schopnost implementovat jej v problematice řešené disertační práce.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni předmětu CP003 Operační a systémová analýza v rámci magisterského studijního programu Stavební inženýrství - obor vodní hospodářství a vodní stavby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování formou individuálních konzultací, překlady a prezentace vybraných odborných textů, zpracování seminární práce pro konkrétní optimalizační úlohu v návaznosti na řešenou disertační práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast a aktivita na konzultacích, obsah, zvolené řešení a kvalita odevzdané seminární práce.

Cíl

Prohloubení znalostí o možnostech využití a použití vybraných optimalizačních metod a metod pro řízení projektů při navrhování a provozování vodohospodářských systémů a staveb. Zpracování případových studiií s využitím vybraných optimalizačních metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. - 4. Vybrané úlohy nelineární programování a způsoby jejich řešení.
5. - 8. Multikriteriální optimalizační úlohy, metody řešení.
9. – 12. Využití umělých neuronových sítí, genetické algoritmy, dostupný software pro jejich použití.
13. Riziková analýza.