Detail předmětu

Jakost vody v povodí

DP64 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > VHS povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Předmět navazuje na čištění odpadních vod. Cílem je seznámení s základními charakteristikami vody, základy hydrobiologie, druhy znečišťovatelů a jejich efekty, metodami vyhodnocení kvality vody. Předmět se zabývá podzemními vodami, povrchovými vodami a kvalitou vody ve vodních nádržích. Důležitou součástí předmětu jsou také havárie na vodách a jejich sanace, řízení kvality vody a zákonná opatření pro ochranu vod v ČR. Poslední kapitola je věnována simulačním modelům pro modelování kvality vody v recipientu (QUAL2E).

Garant předmětu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Prerekvizity

Chemie, hydrologie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Charakteristika vod, znečištění srážkových, povrchových a podzemních vod. Matematické modelování kvality vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Úvod, význam a funkce vod, historie.
2.Hydrobiologie.
3.Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, změna jakosti vody, závadné látky.
4.Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, odpadní vody městské, splaškové, srážkové, průmyslové.
5.Srážkové vody, znečištění, kyselé srážky, vliv znečištěných srážkových vod na jakost vod.
6.Podzemní vody, znečištění, migrace a samočištění, šíření znečištění.
7.Podzemní vody, ochrana podzemních vod, hydrogeologický průzkum, opatření na ochranu podzemních vod.
8.Povrchové vody, čistota a znečišťování, samočištění, kyslíkové poměry na toku.
9.Povrchové vody, kyslíkový režim v toku, směšování, jakost vod a jejich klasifikace, vypouštění odpadních vod do povrchových vod.
10.Matematické modelování jakosti vody v tocích.
11.Matematické modelování jakosti vody v nádržích.
12.Havarijní stavy v čistotě vod, rozdělení havárií, průběh havárií, řešení havárií
13.Ochrana vod v ČR.