Detail předmětu

Doktorský seminář VI (FMI)

DJ06 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > FMI povinný zimní semestr 4. ročník 14 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > FMI povinný zimní semestr 4. ročník 14 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > FMI povinný zimní semestr 4. ročník 14 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > FMI povinný zimní semestr 4. ročník 14 kreditů

Zpracovávání aktuálních poznatků z problematiky vybraného tématu oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Práce na simulačních nebo experimentálních částech v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a případně studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Garant předmětu

doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ stavebního směru oboru Stavebně materiálové inženýrství. Praxe výhodou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

V rámci doktorského semináře doktorand pod vedením školitele doplňuje potřebné teoretické a odborné poznatky z vybraných oblastí oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství, související s tématem disertační práce. Jsou mu tak vytvořeny podmínky pro jeho samostatnou teoretickou, tvůrčí a vědeckou přípravu, které slouží jako podklad pro zpracování disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnova přednášek

1. – 13. týden: Zpracovávání teoretické části doktorské práce a datových souborů z experimentálních a/nebo simulačních prací. Praktická podpora projektu doktoranda 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce, realizace experimentů a/nebo simulací. Publikační činnost. Účast na odborných akcích. Obhajoba závěrečné zprávy vlastního projektu.

Cvičení

6 hod./týden, 13 týdnů, povinné