Detail předmětu

Provozní a funkční analýza konstrukce budov

DH82 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > PST povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

S pomocí zjednodušených metod výpočtu a numerických metod simulace mohou studenti hodnotit komplexní problematiku tepelné ochrany budov se zaměřením na šíření vlhkosti při vícerozměrném vedení tepla a posuzování tepelně izolačních vlastností budov za nestacionárních podmínek. Cílem předmědmětu je úvod do modelování v oblasti stavební fyziky v souvislosti s navrhováním staveb. Získané znalosti budou využity pro modelování fyzikální jevů ve stavebních konstrukcích zaměřených na vedení tepla, proudění vzduchu, tepelně-vlhkostní stavy a procesy ve stavebních materiálech zabudovaných v konstrukcích budov pro nestavionární okrajové podmínky korespondující s dynamikou klimatických změn vnějšího prostředí a provozem budov.

Garant předmětu

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Prerekvizity

Teorie tepelné ochrany, akustické ochrany, protipožární ochrany, denního osvětlení a oslunění na úrovni magisterského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Cílem předmětu je získání vlastních zkušeností při uplatňování nejnovějších poznatků v souladu s požadavky a metodami hodnocení kvality vnitřního prostředí v budovách s ohledem na tepelnou ochranu budov. Student bude školitelem veden ke spolupráci se stavební praxí i s vědeckými institucemi k samostatnému řešení dílčích úkolů vědecko-výzkumných projektů. Studiem a řešením zadaných úkolů bude student veden k samostatnému vypracování teoretické části doktorské disertační práce a k její úspěšné obhajobě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Zadání námětu stavby v konkrétních podmínkách.
2. Návrh konstrukčního řešení stavby s ohledem na zadané podmínky
3. Provozní schéma dispozice zadané stavby.
4. Varianty konstrukčního řešení zadané stavby
5. Posouzení tepelně izolačních schopností materiálů obvodových plášťů
6. Posouzení osvětlení a oslunění zadané stavby
7. Návrhy konstrukčních detailů s ohledem na kondenzaci difúze
8.–9. Simulace vnějších vlivů na stavební konstrukci - vlhkost a teplo (teorie modelování)
10.-11. Vypracování elaborátu v podobě teoretické části budoucí doktorské práce se zaměřením na stavební fyziku
12. Konzultace zpracovávané teoretické části elaborátu
13. Odevzdání elaborátu ke zhodnocení