Detail předmětu

Disertační práce

DEA072 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-GK povinný letní semestr 4. ročník 0 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-GK povinný letní semestr 4. ročník 0 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-GK povinný letní semestr 4. ročník 0 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-GK povinný letní semestr 4. ročník 0 kreditů

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu oboru Geodézie a kartografie s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Garant předmětu

prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Cílem a výstupem je finální zpracování DDP se stanovenou strukturou, obsahem a rozsahem.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ oboru geodézie a kartografie. Absolvované doktorské studium se státní doktorskou zkouškou.

Korekvizity

Stanoví školitel pro konkrétní téma DDP.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány příslušným článkem Studijního a zkušebního řádu VUT, zejména konzultace, samostudium, prezentace výsledků.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání DDP, zpracování doporučujících posudků školitele a oponentů, dostatečná publikační činnost, přínos DDP, úspěšná obhajoba DDP.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnova přednášek

1. - 13. týden: Finální verze doktorské dizertační práce.