Detail předmětu

Stavební dynamika

DD63 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > KDS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > KDS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > KDS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > KDS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Kmitání dynamických soustav, využití MKP, modální analýza, řešení zobecněného problému vlastních hodnot, iterace podprostoru a Lanczosova metoda, odezva na obecné dynamické buzení, postupy integrace pohybových rovnic, odezva na harmonické buzení, odezva na seizmickým buzení, navrhování a posuzování konstrukcí zatížených stroji, větrem a sezmicitou, nelineární dynamika.

Garant předmětu

doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky

Prerekvizity

Teoretické znalosti na úrovni stavebního inženýra. Práce s odbornou literaturou českou a cizojazyčnou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Studium moderních metod řešení dynamické odezvy prutových, plošných, masivních a konstrukcí (se zaměřením na problematiku z oblasti souvisící s tématem disertační práce), prohloubit vědomostí z teorie kmitání konstrukcí, osvojit si potřebnou terminologii, seznámit se navrhováním a posuzováním konstrukcí při působení točivých strojů, větru a seizmicity.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Úvod. Kmitání dynamických soustav s jedním stupněm volnosti.
2.Dynamické spojité soustavy. Klasické řešení kmitání prutů a desek.
3.Dynamické soustavy s mnoha stupni volností. Odvození matice hmotnosti konstrukce.
4.Řešení úloh dynamiky metodou konečných prvků. Typy analýz.
5.Modální analýza. Zobecněný problém vlastních hodnot. Úvod do teorie řešení.
6.Podobnostní transformace, dělení spektra, QR, QL rozklad matic, ortogonalizace, apod.
7.Iterace podprostoru, Lanczosova metoda. Implementace do programů.
8.Řešení úloh v časové oblasti. Metoda rozkladu podle vlastních tvarů kmitu. Integrace pohybových rovnic. Implicitní a explicitní postupy integrace.
9.Speciální typy odezvy. Odezva na harmonické buzení, odezva na seizmické buzení.
10.Lineární spektra odezev. Použití ve výpočtu spekter odezvy. Generování spekter odezvy.
11.Návrh a posuzování konstrukcí vystavených účinkům točivých strojů.
12.Návrh a posuzování konstrukcí vystavených působení větru.
13.Úvod do nelineární dynamiky konstrukcí.