Detail předmětu

Aplikovaná fyzika

DBB012 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Vybrané problémy z vedení tepla. Hydrodynamická a termokinetická podobnost. Přestup tepla při proudění teplonosného média. Vybrané problémy z tepelného sálání. Kombinový přenos tepla.

Garant předmětu

prof. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni s pokročilými partiemi konvektivního a zářivého tepelného přenosu v budovách. Tyto partie zvládnou také numericky.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyzikálních a matematických kurzů bakalářského a magisterského studia.

Korekvizity

Infinitesimální počet.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou psát eseje zaměřené ke studované problematice. Eseje budou hodnoceny stupni A, B, C, D a F.

Cíl

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Shrnutí základních pojmů z vedení tepla.
2. Stacionární vedení tepla složenou válcovou stěnou.
3. Přestup tepla na heterogenním fázovém rozhranní.
4. Výpočty součinitelů přestupu tepla na základě principu fyzikální podobnosti.
5. Shrnutí základních pojmů z tepelného proudění.
6. Hydrodynamická a termokinetická podobnost.
7. Přestup tepla při proudění teplonosného média.
8. Shrnutí základních pojmů z tepelného záření.
9. Kirchhoffovy zákony zářivého pole.
10. Záření absolutně černého tělesa a šedých těles.
11. Výměna sáláním mezi dvěma plochami.
12. Sálání v uzavřených vzdušných mezerách stavebních konstrukcí.
13. Kombinovaný přenos tepla.