Detail předmětu

Diplomový seminář (R)

Akademický rok 2023/24

CW021 předmět zařazen v 1 studijním plánu

N-P-C-SI (N) / R zimní semestr 2. ročník

Předmět obsahově navazuje na předmět Specializovaný projekt(R). Je zaměřen především na vypracování dokumentace stavebně technologického projektu, s možností zohlednit specifika konkrétních stavebních podniků, účastnících se na výuce v rámci odborné praxe studenta. Důraz je kladen na modelování procesu realizace stavby, řešení prostorové, technologické a časové struktury zadané stavby s využitím počítačové podpory pro zajištění optimálního průběhu výstavby. Vypracování dokumentace projektu zařízení staveniště, dokumentace pro kvalitativní, bezpečnostní a enviromentální požadavky a technologického předpisu stavebního procesu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je umožnit studentům vypracovat diplomovou práci s obsahem stavebně technologického projektu dodavatele stavby při pravidelných konzultacích s vedoucím diplomové práce.

Znalosti

Výstupem předmětu Diplomový seminář II (R), je vypracování diplomové práce na zadané téma - obvykle zpracování výrobní dokumentace pro realizaci zadané stavby, při pravidelných konzultacích s vedoucím diplomové práce.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti navrhování staveb a provádění dílčích stavebních procesů včetně požadavků na jejich kvalitu. Modelování technologické a časové struktury stavby, výrobního prostoru a zdrojů potřebných k realizaci, s využitím výpočetní techniky. Znalost ekonomických nástrojů pro řízení stavební výroby.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.Příprava podkladů, rozpracování technické zprávy ke stavebně technologickému projektu zadané stavby. 2.Technologická struktura procesů stavby, technologický normál. 3.Stavebně technologické modelování procesů realizace zadané stavby, podrobný časový plán stavby a bilance zdrojů pro výstavbu s využitím počítačové podpory. 4.Rozpočet pro vybranou část řešené stavby s využitím počítačové podpory. 5.Vypracování projektu zařízení staveniště. 6.Návrh a optimalizace hlavních stavebních strojů. 7.Kontrolní a zkušební plán pro vybraný dílčí stavební proces realizované stavby. 8.Tvorba environmentálních plánů ochrany životního prostředí a plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na stavebně technologický model stavby - zohlednění ekologických a bezpečnostních předpisů při realizaci zadané stavby. 9.Technologický předpis dílčího stavebního procesu, analýza, variantní řešení, posouzení a vyhodnocení podle optimalizačních kritérií. 10.Rekapitulace, dokončení rozpracované dokumentace vytvořené v rámci zpracovávané diplomové práce, kompletace k odevzdání.