Detail předmětu

Financování

CV059 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program nC > M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 3 kredity

Ing. kombin. program nCK > M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 3 kredity

Ing. prez. program nCA > M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 3 kredity

Finance, finanční soustava. Pojem podnikových financí. Podniková finanční soustava. Nástroje a zásady finančního řízení. Zakládání podniku, jeho majetková a finanční struktura. Oběžný majetek podniku, řízení jeho financování. Krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování OP. Dlouhodobé potřeby podniku a financování těchto potřeb. Financování projektu (zakázky). Vztah podniku a státního rozpočtu. Daňová soustava ČR a její vliv na podnikové finance. Vztah podniku a banky. Dodavatelsko-odběratelské vztahy a jejich vliv na peněžní toky ve firmě. Podstata finančního plánování.Veřejné finance, základní informace ve vazbě na financování firmy. Strukturální fondy EU, Kohézní fond.

Garant předmětu

Ing. Eva Vítková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o struktuře majetku a zdrojích jeho financování ve stavebním podniku.
Studenti získají znalosti o finančním plánování stavebního podniku.
Studenti se zorientují ve zdrojích financování stavebních zakázek.
Studenti si osvojí principy finančního řízení stavebních zakázek.
Studenti získají přehled o přístupech k ekonomickému hodnocení stavebních zakázek.

Prerekvizity

Orientace v základní ekonomické terminologii a v ekonomice stavebního podniku.

Korekvizity

Znalosti z oblasti kalkulování, rozpočtování, financí a finační analýzy ve stavebním podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet student musí splnit podmínky docházky a zpracovat a prezentovat seminární práci na zadané téma.

Cíl

Seznámení se základními kategoriemi z oblasti podnikového financování. Pochopení peněžních toků ve firmě a základní způsoby jejich řízení. Práce s veškerými dosažitelnými peněžními zdroji.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.-2. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.
3.-4. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.
5.-6. Řízení stálých aktiv. Řízení zásob. Řízení pohledávek a peněžních prostředků.
7. Vlastní a cizí dlouhodobé zdroje. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.
8. Peněžní toky v podniku jako celku. Řízení peněžních toků na stavební zakázce.
9.-10. Daňová soustava ČR. Daň z příjmů fyzických osob. Daň z příjmu právnických osob.
11. Daň z nemovitostí. Daň silniční. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň spotřební.
12. Daň z přidané hodnoty.
13. Veřejné finance. Strukturální fondy. Dotace

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Charakteristika majetku a zdrojů krytí majetku.
2.-3. Finanční zajištění pořízení dlouhodobého majetku.
4. Zadání individuální seminární práce.
5. Sestavení časového harmonogramu.
6. Návrh finančního plánu - předpoklad.
7. Návrh finančního plánu - skutečnost.
8. Kalkulace finanční úspory.
9. Analýza plateb - varianta 1.
10. Analýza plateb - varianta 2.
11.-12. Prezentace seminárních prací,
13. Zápočet