Detail předmětu

Ekonomika investic

CV058 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program nC > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Ing. kombin. program nCK > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Ing. prez. program nCA > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Investice a národní hospodářství. Investiční prostor (výnos, riziko,likvidita). Časová hodnota peněz. Studie proveditelnosti. Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebních investičních projektů. Postupy a metody, kterými lze modelovat budoucí vývoj projektů. Ukazatele ekonomické efektivnosti. Rizika a nejistoty.

Garant předmětu

prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Znalosti a dovednosti týkající se popisu a analýzy proměnných, které vstupují do výpočtů ekonomické efektivnosti. Znalost ukazatelů pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti), analýzy ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti. Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů.

Prerekvizity

Znalosti finanční a daňové problematiky, orientace v rozpočtových nákladech stavby.

Korekvizity

Tvorba účetních výkazů (Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Výkaz CF), kategorie výnosy - náklady, příjmy – výdaje.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování zápočtového testu obsahujícího řešení příkladů. Zkouška sestává z písemného testu, písemných odpovědí na otázky a z ústní zkoušky. Pro absolvování ústní zkoušky musí student získat z písemné části zkoušky minimálně 50 bodů ze 100.

Cíl

Cílem předmětu jsou znalosti a dovednosti týkající se popisu a analýzy proměnných, které vstupují do výpočtů ekonomické efektivnosti. Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Investice a hospodářský růst, druhy investičních příležitostí
2.Teoretické předpoklady pro hodnocení efektivnosti investic, časová hodnota peněz
3.Studie proveditelnosti.Celkové náklady projektu (investiční náklady, pracovní kapitál)
4.Financování stavebních investičních projektů, zdroje a náklady
5.Výnosy a výrobní náklady projektu, zisk, cash flow (CF. Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz CF investičního projektu
6.Ekonomická analýza, ukazatele ekonomické efektivnosti investic (NPV, IRR, PB)
7.Finanční analýza, ukazatele finanční proveditelnosti projektu
8.Rozbor nejistot z hlediska finančního hodnocení projektů, zdroje a příčiny nejistot, inflace
9.-10.Analýza rizik a nejistot, analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.Základní ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic
2.Výpočet odpisů dlouhodobého majetku
3.Rozbor nejistot – analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti
4.Zadání projektu – výroba dřevěných oken
5.Pokračování projektu – zdroje financování podnikatelského záměru
6.Pokračování projektu - výkaz zisků a ztrát, výkaz CF
7.Optimalizace zdrojů financování – úvěr, leasing, obligace
8.Pokračování optimalizace zdrojů financování
9.Zápočtový test
10.Zápočet