Detail předmětu

Projektové řízení

Akademický rok 2022/23

CV016 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

N-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

V předmětu se studenti seznámí s historií a současností projektového řízení. Pozornost je dále zaměřena na projekty spojené s výstavbou. Životní cyklus projektu se člení na jednotlivé fáze, které se zajišťují po stránce organizační a plánuje se jejich průběh. Probírají se techniky plánování se zaměřením na využití síťové analýzy pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Součástí výuky je i zvládnutí problematiky rizik ve výstavbě.

Garant předmětu

Ing. Martin Nový, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Cíl

Uplatnění obecných znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v přípravě a realizaci staveb.

Znalosti

Znalost a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v přípravě a realizaci staveb.

Osnova

1. Úvod do projektového řízení - současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy
2. Projekt výstavby, stavba jako předmět výstavbového projektu, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa
3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, studie proveditelnosti, metoda logického rámce
4. Vyhodnocení návrhu projektu, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla
5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, personální zajištění
6. Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby
7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů a jeho výstupy, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování
8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky projektu
9. Funkce statistiky, základní pojmy, statistické třídění a registry, inflace, cenová statistika
10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, řízení rizik projektu

Prerekvizity

Obecné znalosti prostředí stavební výroby v ČR, legislativní procesy spojené s výstavbou, dokumentace stavebních projektů, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy, základní znalosti v oblasti financování, cen a managementu ve stavebnictví.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254158

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do projektového řízení - současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy
2. Projekt výstavby, stavba jako předmět výstavbového projektu, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa
3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, studie proveditelnosti, metoda logického rámce
4. Vyhodnocení návrhu projektu, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla
5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, personální zajištění
6. Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby
7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů a jeho výstupy, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování
8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky projektu
9. Funkce statistiky, základní pojmy, statistické třídění a registry, inflace, cenová statistika
10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, řízení rizik projektu

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Program výuky, instrukce a pokyny, přidělení témat semestrální práce
2. Průběh projektu výstavby
3. Zpracování vývojového diagramu průběhu projektu výstavby
4. Strukturní plán projektu výstavby a jeho nákladové ocenění, 1. zadání - zpracování strukturního plánu konkrétní stavby
5. Pokračování práce na 1. zadání
6. Organizace projektu výstavby, 2. zadání - zpracování organigramu a funkčního diagramu konkrétní stavby
7. Časový plán, 3. zadání - zpracování a analýza přehledného časového plánu konkrétní stavby pro hrubé fáze plánování a realizace, aktualizace a úprava tohoto plánu
8. 3. zadání - zpracování plánu nákladů, plánu nasazení věcných zdrojů a finančního plánu
9. Zápočtový test, odevzdání semestrální práce
10. Odevzdání všech zpracovaných dokumentů ve složce. Zápočet.