Detail předmětu

Ekonomika stavebního průmyslu

CV002 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program nC > M povinný zimní semestr 1. ročník 5 kreditů

Ing. kombin. program nCK > M povinný zimní semestr 1. ročník 5 kreditů

Ing. prez. program nCA > M povinný zimní semestr 1. ročník 5 kreditů

Postavení průmyslu stavebních hmot v národním hospodářství. Organizace výroby stavebních hmot. Základní charakteristika průmyslového podniku. Vznik, existence, ukončení činnosti průmyslového podniku. Majetek a zdroje krytí majetku. Řízení a financování zásob. Kalkulace a tvorba cen ve výrobě stavebních hmot. Řízení nákladů a výnosů provozních a investičních. Normování a odměňování. Účetnictví a daně. Základy marketingu. Controlling a řízení jakosti.

Garant předmětu

Ing. Radek Dohnal, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Získání schopností orientovat se v organizaci a ekonomice průmyslové výroby. Uplatnění při řízení rentability výroby a tvorbě cen. Získání základních dovedností zejména v oblasti smluvních vztahů, zhotovitel, objednatel, mzdové, financování, daňové a investic ve stavebním podniku.

Prerekvizity

Znalosti o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky. Schopnost orientovat se v podnikové ekonomice se zaměřením na průmyslovou výrobu.

Korekvizity

Znalosti stavebně technického charakteru, zejména výroby stavebních hmot.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení získaných znalostí je formou písemného testu. Úspěšné absolvování je získání min.50 bodů. Hodnocení je částečně doplněno ústním zkouškou. Hodnocení dovedností je ve cvičeních a to docházka a písemný test s příklady výpočtů ekonomických ukazatelů a oceňování.

Cíl

Získání schopností orientovat se v organizaci a ekonomice průmyslové výroby. Uplatnění při řízení rentability výroby a tvorbě cen.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, základní pojmy, specifika
2. Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
3. Normování práce a výkonu; Normování a odměňování ve stavební výrobě
4. Třídění a klasifikace ve stavebnictví
6. - 7. Kalkulace a tvorba cen
8. Souhrnný rozpočet stavby
9. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek a vztahy mezi nimi
10. Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě
11. Zadávání veřejných zakázek
12. Řízení investic
13. Marketing a management

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.Úvod do problematiky, program výuky, instrukce a pokyny
2.Klasifikace
3. - 4. Normování a odměňování ve stavební výrobě; Mzdy
5.Odpisy
6. - 7. Kalkulace a tvorba cen stavebních prací
8. Souhrnný rozpočet stavby
9. - 11. Cena stavebního objektu
12.Zápočtový test
13.Zápočet