Detail předmětu

Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST)

CN051 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ing. prez. program nC > K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 5 kreditů

Ing. kombin. program nCK > K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 5 kreditů

Ing. prez. program nCA > K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nW > W povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Kolejová doprava ve městech. Druhy kolejové dopravy, základní členění. Dopravní a přepravní vztahy. Přepravní průzkum. Městská hromadná doprava v České republice. Městská rychlodráha, METRO. Geometrické uspořádání a prostorová poloha METRA, prostorové uspořádání. Železniční svršek a spodek městské rychlodráhy, výhybky. Provozní uspořádání metra. Tramvajová rychlodráha a pouliční tramvaj. Geometrické uspořádání a prostorová poloha kolejí tramvajových tratí. Železniční svršek a spodek tramvajových tratí, výhybky. Provozní uspořádání tramvajové dopravy Příměstská železniční doprava. Integrace hromadné dopravy ve městech. Zásady řešení a organizace provozu. Železniční přejezdy, názvosloví, prostorové uspořádání, rozhledová pole. Používané konstrukce. Řešení a vzájemná vazba vysokorychlostních tratí, příměstské a městské kolejové dopravy ve velkých městech. Vysokorychlostní tratě. Geometrické uspořádání a prostorová poloha koleje na vysokorychlostních tratích, prostorové uspořádání. Železniční svršek a spodek vysokorychlostních tratí. Pevná jízdní dráha, základní dělení. Konstrukční požadavky, železniční spodek. Konstrukce pevné jízdní dráhy. Požadavky na pevnou jízdní dráhu na mostech a v tunelech, přechodová pole. Stavba a údržba vysokorychlostních tratí. Nekonvenční dráhy.

Garant předmětu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku kolejové dopravy ve městech, tj. stavba městské rychlodráhy (Metro) a tramvajových tratí. Student se seznámí s konstrukcí tratí pro vysoké rychlosti a nekonvenčních drah. Student se také naučí konstrukcí a uspořádáním železničních přejezdů.

Prerekvizity

Základní pojmy, dělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, základní pojmy. Projektování železničních tratí.
Členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy.

Korekvizity

Základy dopravního inženýrství, kapacitní výpočty, prognózy, řízení a organizace dopravy

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek, cvičení a individuální konzultace. Součástí studijních činností studenta je zadávaná samostatná práce, práce zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů a práce studentů s LMS Moodle. Výuka je doplněna exkurzemi na stavby nebo k výrobcům.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Při zkoušce student odpovídá na otázky týkající se kolejové dopravy ve městech, konstrukce vysokorychlostních tratí a železničních přejezdů.
Podmínkou pro udělení zápočtu je účast a odevzdání zadaných projektů – kolejové rozvětvení v oblouku s převýšením a křížení tramvajových tratí.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kolejové dopravy ve městech, tratí pro vysoké rychlosti a nekonvenčních drah a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Kolejová doprava ve městech. Druhy kolejové dopravy, základní členění. Dopravní a přepravní vztahy.
2.Přepravní průzkum. Městská hromadná doprava v České republice.
3.Městská rychlodráha, METRO. Geometrické uspořádání a prostorová poloha METRA, prostorové uspořádání.
4.Železniční svršek a spodek městské rychlodráhy, výhybky. Provozní uspořádání metra.
5.Tramvajová rychlodráha a pouliční tramvaj. Geometrické uspořádání a prostorová poloha kolejí tramvajových tratí.
6.Železniční svršek a spodek tramvajových tratí, výhybky. Provozní uspořádání tramvajové dopravy
7.Příměstská železniční doprava. Integrace hromadné dopravy ve městech. Zásady řešení a organizace provozu.
8.Železniční přejezdy, názvosloví, prostorové uspořádání, rozhledová pole. Používané konstrukce.
9.Řešení a vzájemná vazba vysokorychlostních tratí, příměstské a městské kolejové dopravy ve velkých městech.
10.Vysokorychlostní tratě. Geometrické parametry koleje.
11.Železniční svršek a spodek vysokorychlostních tratí. Pevná jízdní dráha, základní dělení. Konstrukční požadavky, železniční spodek. Konstrukce pevné jízdní dráhy.
12.Požadavky na pevnou jízdní dráhu na mostech a v tunelech, přechodové oblasti pro klasickou konstrrukci. Stavba a údržba vysokorychlostních tratí.
13.Nekonvenční dráhy.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání prvního projektu, pokyny k vypracování
2. Pokyny ke sklonovému a směrovému řešení zhlaví v oblouku.
3. Podélný profil jednotlivými kolejemi.
4. Úprava výkresů - vytyčovací výkres.
5. Odevzdání prvního projektu.
6. Zadání projektu křížení tramvajových tratí.
7. Návrh tramvajových výhybek.
8. Řešení změn osových vzdáleností kolejí.
9. Technická zpráva
10. – 12. Konzultace projektu
13. Odevzdání druhého projektu, zápočet.