Detail předmětu

Teoretické základy speciálních stavebních hmot

CJ059 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program nC > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Ing. kombin. program nCK > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Ing. prez. program nCA > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Voda a její působení na stavební materiály, fázové rozhraní, povrchové napětí, povrchová adsorpce a desorpce, sorpční izotermy, disperzní systémy, asociativní koloidy, reologické vlastnosti disperzních systémů, povrchově aktivní látky a jejich působení ve stavebních materiálech, metakaolin, popílek, struska, vodní sklo, alkalicky aktivovaná struska, geopolymery.

Garant předmětu

prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Výsledkem výuky předmětu je znalost vybraných kapitol z fyzikální chemie vody, heterogenních disperzních systémů, povrchově aktivních látek a jejich vliv na vlastnosti stavebních materiálů. Dále se studenti seznámí se strukturou a vlastnostmi vybraných surovin pro výrobu stavebních materiálů a získají přehled o materiálech na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů a jejich vlastnostech. Ve cvičení si studenti osvojí přípravu vybraných alkalicky aktivovaných materiálů a otestují vliv povrchově aktivních látek na vlastnosti stavebních hmot.

Prerekvizity

Základy obecné a anorganické chemie, chemické složení stavebních materiálů, chemické názvosloví, chemie a technologie maltovin.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Základními výukovými metodami v tomto předmětu jsou přednášky a laboratorní cvičení. V laboratorním cvičení studenti pracují ve skupinách po 3–4 lidech. Vyhodnocení výsledků provádí každý student samostatně a na jejich základě vypracuje protokol, který předloží vedoucímu cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti získají zápočet za cvičení na základě pravidelné docházky a vypracovaných protokolů z výsledků laboratorních zkoušek. Zkouška z teorie je ústní.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Voda – vlastnosti a její projevy ve stavebních materiálech
2. Fázová rozhraní, povrchové napětí, adsorpce
3. Heterogenní disperze – stabilita, reologické vlastnosti
4. Povrchově aktivní látky – plastifikátory, pěnotvorná činidla, odpěňovače, provzdušňující přísady, protismršťovací přísady
5. Alkalicky aktivované aluminosilikáty – suroviny pro přípravu
6. Alkalické aktivátory – vodní sklo, vlastnosti
7. Struska – fyzikálně chemické vlastnosti a mineralogické složení
8. Alkalicky aktivovaná struska
9. Geopolymery
10. Struskosíranový a struskovápenatý cement

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvodní cvičení
2. Stanovení povrchového napětí vody, roztoků solí a přísad do betonu.
3. Stanovení kritické micelární koncentrace provzdušňovacích přísad.
4. Stanovení vlivu různých druhů plastifikátorů na rheologii cementové pasty.
5. Vliv dávky vodního skla při konstantním množství strusky na vlastnosti alkalicky aktivovaných struskových malt. Výroba zkušebních těles, posouzení zpracovatelnosti a pevností po 7 dnech zrání.
6. Vliv složení vodního skla (silikátový modul) při konstantním množství strusky na vlastnosti alkalicky aktivovaných struskových malt. Výroba zkušebních těles, posouzení zpracovatelnosti a pevností po 7 dnech zrání.
7. Příprava a zkoušení vlastností geopolymerů na bázi metakaolinu, stanovení vlivu různých druhů aktivátorů na mechanické vlastnosti připravených geopolymerů.
8. Sledování vlivu doby míchání na vlastnosti sanačních omítek – na objemovou hmotnost, porozitu a pevnosti.
9. Sledování tvorby výkvětů u geopolymerů s ohledem na složení směsi.
10. Zápočet